De eerste blogjes, windmolenbeleid – Politiek dagboek 1

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik op regelmatige basis journalistiek getint werk ging maken.

Maandag 17 februari 2003

Vanmorgen heb ik een email gestuurd naar alle GrienLinksafdelingen in Fryslân: of ze in april mee willen gaan op onze zeilklipper, om bij te komen van al die verkiezingen en om een beetje te netwerken.

Vandaag ging ik ook naar het gemeentehuis, om stukken door te nemen voor de raadsvergadering van aanstaande woensdag. De gewone agenda baart weinig zorgen. Misschien de ingekomen stukken. Hierin worden enkele brieven over de betonning op de Waddenzee en over dreigende olierampen op de Noordzee in mijn ogen wat te gemakkelijk afgedaan als “ter kennisgeving aangenomen”.
Over netwerken gesproken: in de fractiekamer collega-raadslid Toornstra ontmoet. We zijn het samen eens, dat het voor raadsleden af en toe goed zou zijn, wat vaker informeel met elkaar te praten, in ‘de wandelgangen’. Dat hoeft je niet meteen achterkamertjespolitiek te noemen. Het kan juist leiden tot meer begrip voor elkaars standpunt en misschien ook tot meer steun voor elkaars keuzes.

Aan de gemeentelijke automatiseringsafdeling heb ik gevraagd wat ze vinden van de voorstellen voor open-source software waar de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks mee is gekomen. Kunnen we deze voorstellen lokaal doen, naar hun idee?
Ik krijg de handen er niet echt voor op elkaar. Al die besturingssystemen zijn lood om oud ijzer en Windows is tenminste voor bijna iedereen compatibel, vinden de automatiseerders.

Dinsdag 18 februari 2003

Gisteravond fractievergadering. Een raadsagenda, die simpel leek, maar toch genoeg aanleiding gaf voor een fractiebespreking die duurde tot half elf ’s avonds. Belangrijkste steekwoorden: windmolens (meer), veiligheid op zee.
Vandaag ben ik met partner Inge naar Groningen gegaan, om onderhoud aan de klipper te doen. Daar de hele dag bezig geweest.
Op tijd terug in Harlingen om Jip, jongste zoon, van de naschoolse opvang te halen. Thuis snel eten en dan naar de bestuursvergadering van de VBZH (Harlinger zeilschippersvereniging). Ik ben sinds kort weer bestuurslid. Pas op voor belangenverstrengeling, zeggen ze daar. O.K., we zullen oppassen. Maar het zal wel meevallen, want ik wil me uitsluitend met Waddenzeezaken bezighouden. Het bestuurslidmaatschap is nodig om me een “achterban” te geven.

Woensdag 19 februari 2003

Van Harlinger Belang het verzoek om hun motie over het windmolenbeleid te steunen. Die ondersteuning gaan we geven.

Donderdag 20 februari 2003

Een interessante raadsvergadering gisteravond. Er waren twee punten die eruit sprongen.
Het ene agendapunt betrof het windmolenbeleid. Te elfder ure was ons nog een aantal initiatieven voor nieuwe windmolenprojecten ter ore gekomen. Des te meer reden, om naast onze instemming met het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit ook nog extra nadruk te leggen op onze wens voor meer windmolens en een duidelijk beleid daaromtrent. Goos de Graaf van Harlinger Belang had een motie opgesteld; die was weliswaar wat ingewikkeld en hier en daar misschien iets té sturend in één bepaalde richting. Ondanks dat vonden Joop van der Heide (voorzitter GroenLinksfractie) en ik toch dat we de motie mede moesten ondertekenen, al was het maar, om het college een zo duidelijk mogelijke opdracht te geven hoe er mee verder te gaan.
De motie werd in de raad niet door andere fracties ondersteund. De raadsvoorzitter, burgemeester Arlman, werd zelfs even boos, al nam hij dat achteraf weer terug. GroenLinks was evengoed niet ontevreden, want het college beloofde uiteindelijk toch bijna alles te doen op de manier, die in de motie was verwoord. Maar wethouder Jan Sijbenga heeft er overduidelijk niet veel zin in; zo wilde hij beslist geen termijn noemen, waarop de windmolennotitie van het college aan de raad zou worden voorgelegd. Het is dus zeer gewenst, dat we de ontwikkeling kritisch blijven volgen.

Het andere agendapunt zat bij de ingekomen stukken. Met het betuigen van adhesie aan de motie van de gemeente Terschelling, voor behoud van de betonningsdienst, hadden de raad en wij geen moeite. Zeker niet waar het om het veiligheidsaspect van een goede bebakening ging. In het kielzog van deze motie zat een voorbeeldmotie van KIMO, internationale organisatie van kust- en visserijgemeenten. Die motie ging over de veiligheid op zee. De gemeenteraad schijnt in het verleden ooit besloten te hebben, dat Harlingen hier geen lid van wordt. We hebben dit nog eens aan de orde gesteld; we vonden een lidmaatschap op dit moment heel nuttig. We kregen daarbij bijval van andere fracties en zelfs van het college. De burgemeester beloofde er in de juiste gremia mee aan de gang te gaan, wat we voorlopig voldoende vonden.

Na afloop van de raadsvergadering ging de voltallige raad met partners de burgemeester feliciteren met zijn veertigjarig jubileum als ambtenaar. Petje af, ik zou het niet gekund hebben. Het nieuwe huis van de burgemeester bekeken, niet gek. Leuk bijgepraat met deze en gene, wat niet verkeerd is voor onderling begrip van politieke standpunten. Al begrijp ik niet, dat er mensen zijn, die echt geloven, dat dinosaurussen nooit bestaan hebben en dat de mens nooit op de maan is geweest. Maar ja, geloof kan bergen verzetten.

Lees ook de volgende aflevering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *