Een geërgerde burgemeester Arlman – Politiek dagboek 6

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 5.

Donderdag 1 mei

Na alle Koninginnedagflauwekul vergeten we het nog wel eens: de eerste mei is de dag waarop we de Dag van de Arbeid vieren.
Misschien weet u het nog wel: internationale solidariteit, samen staan we sterk.

Van Joop van der Heide hoor ik, dat onze burgervader Chris Arlman niet blij was door onze opmerkingen over zijn stijl van voorzitten, zoals we die hebben opgeschreven in onze versie van het raadsprogramma. In het duale stelsel moet ook de raad met een beleidsprogramma voor de lange termijn komen. De griffier heeft alle fracties gevraagd om hun visie. De meeste fracties vonden een half A-4tje voldoende. Wij hebben een doorwrocht essay van tien pagina’s ingeleverd. Als kapstok hebben we het collegeprogramma gebruikt. Het college had mooie woorden gebezigd over de verhouding van de politiek met de burgers. Een goede gelegenheid, vonden wij, om een kritische noot te plaatsen bij de dominante manier van voorzitten van de burgemeester.
“Wie heeft dit eigenlijk geschreven?”, vroeg hij zich af tijdens het fractievoorzittersoverleg. Driemaal raden. Hij wenste excuses van de schrijver, c.q. van GroenLinks. Dat zit er niet in.

Woensdag 7 mei

Vanavond is het vergadering van de Raadscommissie. Ik zit op Terschelling met de klipper Anna en een groep Groningers, die het schip hebben gecharterd. Hoe graag ik het ook zou willen, vanavond nog afreizen naar Harlingen met Rederij Doeksen breng ik na een lange dag wadzeilen niet meer op. Morgen moeten we droogvallen om vijf  uur ’s morgens; dat haal ik ook niet met de terugreis… Joop van der Heide zal me afmelden. Ik ben wél heel benieuwd hoe de vergadering is verlopen. Dat vraag ik later deze week nog wel na.

Convenant wadvaren

Donderdag 8 mei

De Stuurgroep Waddenprovincies treft voorbereidingen tot de ondertekening van het convenant over wadvaren, dat overheden en gebruikers zullen sluiten. Dat dit echt door zal gaan, wordt alleen maar waarschijnlijker, nu recentelijk ook de gemeenteraden van Terschelling en Vlieland zich hebben geschaard achter deze plannen. Goed zo, collega’s! Hugo Eekhof, de coördinator van de Stuurgroep, zoekt een locatie voor de officiële ondertekening. Is er een klipper beschikbaar in Harlingen? Jawel, de Anna, email ik hem.

Zondag 11 mei

Van Joop ontvang ik een concepttekst voor de Algemene Beschouwingen. We krijgen allemaal even de kans er op te reageren. Sanne, Janny en ik sturen Joop op- en aanmerkingen, die Joop prompt verwerkt. Daarna gaat het stuk naar het stadhuis. Toch handig, dat internet. Binnenkort komt de bedoelde tekst hier op de website.
Ik vraag aan Joop, waarom er een embargo op de tekst ligt. “Tja, zegt hij, dat is hier de mores.” Maar waarom dat zo is, weet hij ook niet. Het is toch óns verhaal, een bekend verhaal bovendien, dat we te pas en te onpas uitdragen. Dus voor publicatie hebben we toch geen toestemming nodig? We zijn het roerend eens en komen erop terug.

Dienst SOZAWE in Zwarte Haan

Dinsdag 13 mei

Terwijl in Den Haag zware kwesties van nationaal en bovennationaal belang worden besproken, blijf ik in ons gemeentetje maar gewoon stug doorkrabbelen aan mijn onbeduidende dagboekje.
Aan het einde van de wereld arriveer ik motorrijdend door een prachtige avond, waar zon en felle buien elkaar afwisselen tegen de achtergrond van aan het zwerk voortjagende aardappelschepen bij de Zwarte Haan, een uitspanning waar de intergemeentelijke Dienst SoZaWe 1) een avond heeft belegd om raadsleden te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.
Na het uitpellen van het motorpak (rij nooit zonder: vermijd lelijke schaafwonden!) schuif ik in het sfeervolle etablissement aan een tafeltje bij enkele collega’s uit Harlingen.
Met de PvdA’ers Sita Helfrich en Jilles Toornstra drink ik een kopje koffie. We bespreken informeel diverse ditjes en datjes. wisselen wat nieuws uit. Terwijl ik vorige week op het Wad zeilde, was er raadscommissievergadering. Ze brengen er verslag van uit, met gemengde gevoelens. Ik deel hun zorg over de lichtgeraaktheid van ons bestuurlijk college.

Wiko van der Meulen, wethouder te Menaldumadeel en voorzitter van het bestuur van de Dienst, houdt een inleiding. Steekwoorden bij zijn visie op de nabije toekomst zijn: toenemend aantal uitkeringsgerechtigden, minder budget voor de gemeenten, meer risico bij de gemeenten. Na zijn inleiding gaat Fred Jansen, directeur van de Dienst, dieper in op de cijfers en de problematiek. Het ziet ernaar uit, dat er een financieel gat zal ontstaan. Vervolgens gaan wij uiteen in vier groepjes, om stellingen te bediscussiëren.
Ook Gerben Boskma is er, de fractievoorzitter van het CDA in Harlingen. Samen met hem zit ik in een deelgroepje. CDA en GroenLinks zijn niet direct politieke vrienden, maar we kunnen het best met elkaar vinden en we vinden het leuk, elkaar dit keer eens in een minder formele situatie te kunnen spreken. We zijn het zelfs tamelijk eens over de stellingen, die SoZaWe ons heeft voorgelegd. De eerste stelling vraagt ons of toenemende intergemeentelijke integratie van sociaal beleid met economisch beleid wenselijk is. Bijna alle aanwezigen onderschrijven dat; Gerben laat zelfs het woord gemeentelijke herindeling vallen. Hij laat het alleen maar vallen trouwens, want iedereen “valt” vervolgens over die opmerking heen. Splendid isolation in Fryslân… Zo had hij het ook niet bedoeld. Even serieus, het gaat om meer samenwerking bij economische ontwikkeling en minder concurrentie tussen de vijf gemeenten. Denk aan industrieterreinen, glastuinbouw, scholing en opleiding.
De tweede stelling vraagt de raadsleden of zij mensen die in de bijstand terecht dreigen te komen aan het werk willen houden in het gesubsidieerde arbeidscircuit 2).
Dat kost geld, maar minder dan het financiële gat, dat ontstaat als we alleen maar dowmweg een uitkering toedienen. Ook hier is de zaal het tamelijk eens, al vinden velen, dat de subsidiebanen moeten leiden tot herintreding in de reguliere arbeidsmarkt. Tja, tuurlijk, maar die banen zijn er straks niet meer, dus die tijdelijke banen zouden wel eens jaren kunnen duren.
Zelf vind ik, als GroenLinkser, dat de overheid hier een taak heeft. Betalen voor die banen, mensen! Dan moeten we maar keuzes maken in de begroting!

Noot 1): SoZaWe betekent: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vijf gemeenten hebben hun afdelingen samengevoegd, omdat het werk en de kosten voor een kleine gemeente alleen niet meer op te brengen zijn. Deelnemers zijn naast Harlingen: Franekeradeel, Menaldumadeel, Het Bildt en Vlieland.

Noot 2) ID- en WIW- banen verdwijnen, in de plaats daarvan krijgen gemeenten een eigen budget.

Wordt vervolgd in deel 7.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *