Algemene beschouwingen 2003 – Politiek dagboek 8

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 7.

23 mei 2003

Het volgende was de bijdrage van Joop en mij:

De Harlinger bevolking heeft op woensdag 6 maart 2002 gekozen voor voortzetting van het beleid uit de afgelopen periode. Waarbij het accent op het CDA kwam te liggen dat naar ruim vijf zetels groeide. De “formateur” Piet Waaijer liet elke fractie een inbreng hebben in het werkboek van het college. Vanuit de raad en het duale stelsel komt er binnenkort een raadsprogramma dat naast het collegespoorboekje moet gaan functioneren. Dat dit tot stand komt via een open discussie is prima. Je zou ook de Voorjaarsnota in een open discussie kunnen behandelen en deze samen met de beide “programma’s” jaarlijks tegen het licht houden in alle openheid. Wat ons betreft is dat een zinvolle opvolging van de behandeling van de Voorjaarsnota middels Algemene Beschouwingen.

In tegenstelling tot Den Haag waar nog altijd geen regering actief is, zijn we in Harlingen al weer een vol jaar aan het regeren. De demissionairen slagen er echter tot nu toe wel in om de heel toekomstige begroting en meerjaren ramingen van onze gemeente overhoop te gooien. Per dag komt er namelijk wel een miljardje bezuiningen bij die feestelijk worden doorberekend naar de gemeenten. De voorjaarsnota gaat over geld en beleid dus toch maar even iets opgemerkt.

Wat Groenlinks vorig jaar al naar voren bracht: …een neergang in de economie tekent zich af en opnieuw zullen er te veel mensen buitenspel komen te staan. Wij vinden dat we daar nu al op moeten inspelen. Door bijvoorbeeld concreet de kwijtscheldingsnorm naar 120% te verhogen. Wordt nu echt werkelijkheid. Dus actief aan de slag met deze 120% norm. De doorbraak van de uitbreiding industriehaven is een feit. Felicitaties zijn op zijn plaats. GroenLinks was altijd uitermate sceptisch over deze uitbreiding maar werkte niet meer tegen nadat het democratische besluit was gevallen. De CDK repte over meer dan 200 arbeidsplaatsen in een nieuwe fabriek, en ook dat nog maar 10 hectare van de 50 verkocht moeten worden. Wat dit betreft heeft Harlingen dus het tij mee. We hopen dat die forse arbeid investering snel gestalte krijgt gelet op vorenstaande. Daarnaast vinden we dat de ingezette lijn: welzijn én economie de komende tijd beide de nodige aandacht krijgen en dat WELZIJN niet opnieuw ondersneeuwt nu het economisch slechter gaat. GroenLinks vindt dat met de bedrijven die zich gaan vestigen op de terreinen in Harlingen, er gezocht moet worden naar duurzaamheid op het gebied van energie verbruik, en afvalverwijdering. Samenwerken met de gemeente op dit gebied, waarbij de gemeente een voortrekkersrol zou moeten hebben, moet prioriteit krijgen.

Het dualisme krijgt in Harlingen contouren en komt op koers. We hopen dat de jaren geleden ingezet cultuuromslag binnen het gemeentelijke apparaat: “Harlingen op Koers” parallel mag lopen aan de duale koers. We horen hier nog maar weinig van. Graag worden hierover nader geïnformeerd.

Het bestuur dichter bij de burgers brengen, of omgekeerd, blijft de gemoederen bezig houden. We vinden dat we geen mogelijkheid onbenut kunnen laten om dit te realiseren.

Daarom zullen we een amendement indienen, als de agenda dat toestaat, om spreekrecht voor burgers in de raadsbijeenkomst te regelen. Een andere mogelijkheid om iets van de kloof te overbruggen is een welkomstritueel voor nieuwe inwoners van Harlingen. Niet meer dan een fatsoensnorm. In deze gemeente is nog te weinig op dit vlak geregeld. We denken daarbij aan een welkoms bijeenkomst, uitgebreide voorlichting over de gemeente etc.

Het werkprogramma van het college vinden wij nog steeds ambitieus maar ook vaag. Er wordt veel gestreefd, er wordt veel gedacht, het college vindt veel belangrijk, maar op een paar punten na, waarbij het jaar van afhandeling wordt genoemd, blijft het bij: “deze zittingsperiode”. Binnen het gewenste duale stelsel waarin de raad meer controlerend op moet treden zijn er weinig meetpunten ingebouwd waarop de raad het college ter verantwoording kan roepen. We vinden dat jammer. We zullen het raadsprogramma, dat in de maak is er kritisch tegen aan houden en onze thema’s wel met data inkleden.

Een concrete zaak wil GroenLinks er ten slotte uitlichten en voorzien van een motie. Bij de behandeling van het welzijnprogramma is toegezegd dat de geldvraag voor uitbreiding van de peuterspeelzalen in de stad zouden worden opgevoerd in de voorjaarsnota. Dit is niet gebeurd. Om belangrijke redenen wil GroenLinks samen met andere partijen toch dat er structureel geld wordt vrijgemaakt om de dramatische wachtlijsten te doen afnemen. U hoort nader van ons.

De fractie hoopt dat zij opnieuw dit jaar een positieve bijdrage kan leveren aan het besturen van de stad en dorpen. Vorig jaar schreven wij dat er zich binnen het duale stelsel een zoektocht zou ontwikkelen samen met de andere fracties, college en de ambtenaren. We zijn van mening dat de laatste groep veel te weinig betrokken wordt bij het learning by doing proces. De stelling:”eerst zelf maar eens orde op zaken” gaat in dit geval niet op.

In het duale stelstel is het ambtelijke apparaat wel degelijk ook een speler op het veld. We zouden, ook al eerder hebben we dat aangegeven, een discussiedag / of conferentie over dit onderwerp willen houden, op korte termijn, waar alle spelers op het duale veld aan meedoen.

Tweede termijn

In eerste termijn vroegen verscheidene fracties naar de mening van hun raadscollega’s over diverse kwesties.
Sommige zaken verdienen meer aandacht dan een paar ad-hoc opmerkingen. Hierbij gaan we wat dieper in op deze onderwerpen.

Het CDA merkt op, dat het tijd is voor evaluatie van het dualisme tot nu toe. Wij stellen voor, in elk geval terug te gaan naar twee commissies.
Ook vraagt het CDA ons, wat we vinden van een eventuele belastingverhoging. Welaan, voor het behoud van een sociaal beleid vinden we dat niet onbespreekbaar. Alleen maar boekhouden en oppotten, zoals de VVD dat liever ziet, betekent een onaanvaardbare teruggang in kwaliteit.
Een buitendijkse uitbreiding van de haven is voor ons onbespreekbaar. Plannen voor een tweede havenmond zullen we zeer kritisch bekijken.
De CDA-wens voor uitbreiding van de digitale gemeentevoorlichting ondersteunen we. We willen graag een prominentere plaats voor de raad op de gemeentewebsite; de raad is tenslotte het hoogste gemeenteorgaan en moet het dichtst bij de burgers staan.
We zijn het eens met de CDA-wens om de Hannemahuis-gemeentearchiefkwestie eerst verder door het college te laten onderzoeken. Het college heeft dit ook toegezegd. Keurig.

PvdA:
We ondersteunen hun verzoek om meer duidelijkheid omtrent de toekomst van gesubsidieerde arbeid van harte. Datzelfde geldt voor de wens voor eigen openbare fractievergaderruimten in het stadhuis.
We juichen het toe, dat de PvdA andere wegen zoekt voor de toekomstige woningbouw, met name op het gebied van de huursector. Het is hoog tijd!

Fijn, dat de fractie van Harlinger Belang nog eens verzoekt om meer haast met de Jongerennota en de jongerengemeenteraad. De wethouder heeft toezeggingen gedaan over de termijn, waarop dit kan worden gerealiseerd. Het gaat nog even duren, maar het komt er tenminste.

Wordt vervolgd in aflevering 9.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *