Vertrouwelijke informatie, Harlinger Bos, communicatie met de burger – Politiek dagboek 10

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 9.

Woensdag 11 juni

Vanavond had ik op de bijeenkomst van raadsleden over het gemeenteraadsprogramma moeten zijn. Ik heb Gert Helder, de griffier, moeten bellen. Ik kan er niet zijn, want onderweg op het Wad. Geen invalschipper te vinden! Een goed teken voor de branche?
Fractiegenoot Joop heb ik jammer genoeg niet kunnen bereiken. Maar met de griffier heb ik toch een en ander kunnen bespreken. Vooral, dat wij vinden, dat zo’n raadsbreed program geen slappe grootste gemene deler mag worden, maar ook discussiepunten moet blijven bevatten en prioriteiten.

Donderdag 19 juni

Men tikte mij na de raadsvergadering op de vingers. De griffier van de raad had me een email gestuurd met een verslag van de gang van zaken rond de brief van de Goudplevierders, naar aanleiding van mijn vragen daarover. Delen van zijn bericht heb ik geknipt en geplakt in mijn weblog. (Zie weblog 4 juni). Dat had ik niet moeten doen, vond men. Als de griffier dat geweten had, zou hij de tekst anders hebben gesteld. Wat betreft zijn “auteursrecht” op de geknipte en geplakte tekst, moest ik erkennen, dat ik dat geweld heb aangedaan. Daarvoor heb ik mijn verontschuldiging aangeboden. Tijdgebrek etc.
Maar wat betreft de strekking van het emailbericht van de griffier heb ik moeten opmerken, dat die toch zeker niet geheim of vertrouwelijk kon zijn geweest. Burgers hebben toch recht op deze informatie en mijn taak als volksvertegenwoordiger is toch, om die burgers dienaangaande op de hoogte te stellen? Als de informatie gevoelig is, hoor ik het graag. Maar wordt daar niets over gezegd, dan is het mins inziens openbaar, zoals het bestuur te allen tijde moet zijn, tenzij het gaat om personen of financiële onderhandelingen.
Men schijnt ook nog ontstemd te zijn over het feit dat ik in de weblog heb geschreven, dat de burgemeester in het fractievoorzittersoverleg moeite had met onze mening over zijn optreden tegenover burgers en raad. Dit overleg zou besloten zijn en het besprokene had niet mogen uitlekken. Joop van der Heide, van wie ik de informatie heb, vindt dat niet terecht. De voorzittersoverleggen zijn niet publiek, maar onder andere wel bedoeld ter informatieverstrekking. Die informatie moet hij dan toch kunnen bespreken met de fractiegenoot en de steunfractie? Dat zijn “gewone” burgers, dus ook alle andere gewone burgers mogen er in principe kennis van nemen.

Vrijdag 20 juni

Tot mijn grote spijt kan ik niet mee met het jaarlijkse uitstapje van de gemeenteraad.
Men gaat naar Vlieland varen met de voormalige mijnenveger “Sittard”, die nu eigendom is van de Harlinger Zeekadetten. Maar ja, ik moet zelf varen, een invalschipper is eind juni niet te krijgen. Jammer.

Dinsdag 24 juni

In de Harlinger Courant lees ik een verslag van het raadsuitstapje.
Ik heb wel wat gemist: huizenhoge golven in het Stortemelk, aan wal via touwladder en een rubberboot, college Vlieland dat zoek blijkt…

Woensdag 25 juni

De brief aan college en raad van de Goudplevierders, die ik al eerder heb besproken, is nog steeds niet officieel ter kennis gebracht aan de raadsleden (zie weblog 2 en 4 juni). We hebben hem nu allemaal per email toegestuurd gekregen van de inzenders, maar via het gemeentelijk apparaat weten wij officieel nog van niets.
Is het zo moeilijk, om een brief aan de raad in de fractiekamer ter inzage te leggen? Het is een brief aan óns, dus vertraging is niet op zijn plaats.

Donderdag 26 juni

Mevrouw Erie Vrij uit de Goudplevier belde me. Momenteel worden er namelijk voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een nieuw Zeerobbenvoetbalveld op de plek van het huidige trapveldje. Dit alles hangt samen met de ingrepen, die later nodig zouden kunnen zijn voor de brede allee naar de nieuwe wijk Ludinga van Wopke Klaver.
Uit informatie die zij kreeg van de uitvoerder leek het, alsof er al een flink aantal bomen gekapt ging worden.
Joop waarschuwde me al eerder, dat ik me niet voor het karretje van “eigenbelang” moest laten spannen. Dat kan wel zo zijn, maar daar heb ik drie kanttekeningen bij.
Ten eerste: je mag het een burger niet kwalijk nemen dat hij voor zijn eigen belang opkomt. Natuurlijk moet een raadslid wel afwegen, of dat niet botst met het algemeen belang. Dat spreekt vanzelf.
Ten tweede: zelfs áls er sprake is van eigenbelang, mag de burger een correcte procedure verwachten van het gemeentebestuur.
Ten derde: als raadslid horen we soms meer vanuit het ambtelijk apparaat, dan een burger in eerste instantie.
Gezien eerdere uitspraken van wethouder Jan Sijbenga in de raad mogen we ervan uitgaan, dat er tot na de vakantie geen structurele werkzaamheden ten behoeve van de brede allee door het Harlinger Bos worden uitgevoerd, dus zéker geen bomenkap t.b.v. de brede allee vol allure. Harrie Boon van Openbare Werken heeft mij dat nog eens bevestigd.
Voor dit ene voetbalveld, dat nu alvast wordt aangelegd, worden er wel bossages en struiken gerooid, maar geen bomen, die kapvergunningplichtig zijn. Ik heb in het telefoongesprek nog eens benadrukt, dat we het hoog zouden opnemen, als dat toch zou gebeuren. De allee is tenslotte nog niet definitief aangenomen door de raad en er is veel weerstand tegen kap van het Harlinger Bos.

27 juni

De lang-laag uitkering voor langdurig werklozen is in Harlingen nog steeds niet uitgekeerd aan de betrokkenen. Al meer dan een half jaar geleden is in Den Haag dit akkoord gesloten en er is ook geld voor overgemaakt naar de gemeenten. Toch is pas één op de vijf gemeenten overgegaan tot uitkering ervan. Het gaat om eenmalige bedragen van 300 tot 400 euro.

Ook in Harlingen heeft dus nog niemand deze eenmalige uitkering gekregen. Maar de Afdeling Middelen vertelt me, dat men toch niet heeft stilgezeten. Van het Rijk is inmiddels 21 duizend euro ontvangen, de gemeente heeft dit bedrag aangevuld, er is onderzocht wie er recht op hebben en ergens in augustus of september zal tot uitbetaling worden overgegaan. Hier is dus een complimentje aan het gemeentebestuur op zijn plaats. Misschien had het nog iets sneller gekund, maar er zijn heel veel gemeenten, die het slechter doen, dat staat vast.

Maandag 30 juni

Vanavond had ik een functionerings-evaluatiegesprek met de steunfractie. Hoe is het eerste raadsjaar verlopen? Een heel prettige vergadering, vond ik zelf, waar ik inhoudelijk niet verder op in ga, want niet álles gaat iedereen aan.

Ëén ding wil ik vermelden: tot besluit vertelde ik over de familie Rietveld uit Dordrecht, de oude schippersfamilie die veertig jaar met onze klipper heeft gevaren in de vorige eeuw. De Anna is al 108 jaar oud! Zij waren vorige week een dagje mee zeilen. Een emotionele middag, waarbij zelfs mensen elkaar ten huwelijk vroegen. Wat een mooi beroep heb ik toch.

“Nee maar”, zegt steunfractielid Grieke: “Toch niet Jan Rietveld? Toch niet de Clazina?”. Jawel hoor, hoezo?

“Daar heb ik als kind nog op meegevaren in de vakanties! Mijn vader en Jan Rietveld waren bevriend destijds!” Zo zie je: toeval bestaat niet.

Wordt vervolgd in deel 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *