Over Raadsprogramma en dualisme – Politiek dagboek 13

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 12.

Woensdag 13 augustus

Een vergadering op het gemeentehuis over het Raadsprogramma. De gemeenteraad wordt geacht zo’n programma op te stellen, om de dualistische uitgangspunten kracht bij te zetten. Meer discussie in de raad, meer kaderstelling door de raad, losmaken van de nauwe banden tussen uitvoerende en wetgevende macht.

Dit was de tweede vergadering van de betreffende werkgroep. De eerste heb ik door werkverplichtingen niet kunnen bijwonen. Da’s jammer, want anders was ik beter voorbereid geweest op wat komen ging. De werkgroep wordt gevormd door afgevaardigden van de raadsfracties. Heel in het kort enkele dingen die mij getroffen hebben:

In het voorliggende concept worden langlevende wensen van de raad (windmolennotitie, jongerennota, zorgnota) niet genoemd. Dat zou nog moeten. GroenLinks is het helemaal eens met andere fracties die dit ook vinden!

Sommige fracties denken, dat de raad vorig jaar heeft ingestemd met het collegeprogramma. Dit lijkt mij onjuist; de raad heeft niet meer gedaan, dan het program ter kennisgeving aan te nemen.

De meeste fracties willen het raadsprogramma een afspiegeling laten zijn van het college-beleidsprogramma. Hier en daar een prioriteitsverlegging, een partijpolitiek accent. Maar waar is dan de discussie, waar de onafhankelijke kaderstelling?

Sommige fracties willen het conceptraadsprogramma vóór openbaarmaking voorleggen aan het college. Lijkt mij niet de juiste weg; we hebben het niet over het poldermodel, maar over dualisme, toch? Wanneer je alle openbare discussie door besloten vooroverleg neutraliseert, wordt de hoofddoelstelling van dualisering (transparantie voor de kiezer) niet bepaald bevorderd…
Een raadsprogramma, dat alleen zaken bevat, waar alle fracties het over eens zijn, zal iedereen te vriend moeten houden en daardoor vaag en braaf uitvallen. Wij vinden dat er ook te bediscussiëren punten in opgenomen behoren te worden. Die kans lijkt me klein, een en ander gehoord hebbende.

Samenvattend: GroenLinks weet nog niet, of zij het raadsprogramma in deze vorm zal kunnen en willen ondersteunen.

Woensdag 20 augustus

Vanavond de raadsvergadering bezocht. Het agendapunt over de toeristenbelasting is van de agenda gehaald, omdat de raad nog niet was toegekomen aan het toegezegde overleg met de branche. Het komt uiterlijk in september weer in de gemeenteraad terug. Het is aan de raad zelf, om het overleg over dit onderwerp te organiseren. De overige agenda was niet erg ingewikkeld en kort na negen uur werd de vergadering gesloten.
Bij de stapel met stukken die we aantroffen op onze zitplaats, was ook een verslag van de werkgroep raadsprogramma, een afschrift van mijn brief aan de werkgroep, Wouter van den Brands brief aan de werkgroep en een herzien concept-aanzet-raadsprogramma dat de griffier heeft gedistilleerd uit de binnengekomen bijdragen.
Daar kunnen we mee aan het werk!

Maandag 25 augustus

Vanavond een tweede vergadering van de werkgroep Raadsprogramma. In de tussentijd is er heel wat heen en weer gemaild in onze fractie en we hebben er ook met elkaar over gesproken aan de telefoon.
In de werkgroep is men het erover eens, dat de benadering van Wouter van den Brand van Harlinger Belang niet de juist is. Wouter had overal “de raad wenst/vraagt/is van plan” vervangen door “de raad en het college”. Deze vermenging van wetgevende en uitvoerende macht gaat de andere fracties te ver en wij zijn opgelucht, dat de zinsnede eruit gaat. Ter discussie blijft wel de rol van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad.
Na afloop bezoek ik nog even kort de steunfractievergadering. Ik breng verslag uit van de werkgroep. Het komt er op neer, dat we de post van de griffier afwachten en dan weer verder discussiëren. Wordt vervolgd.

Donderdag 28 augustus

De gemeenteraad is vanavond door B & W uitgenodigd aan boord van de prachtige historische zeesleepboot ‘Holland’. Daar ontmoeten we het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland en van de Stichting Friese Havendagen.
Over laatstgenoemde stichting is al het een en ander te doen geweest: zie in deze weblog bij 13 en 14 juli. Het visserijdagencomité was niet blij met deze concurrentie. Intussen is een en ander weer min of meer bijgelegd.

Natuurlijk heeft de Stichting Friese Havendagen binnenkort veel geld nodig – deels uit te keren door de gemeente Harlingen, dus het is wel slim van het bestuur om de raadsleden het hele verhaal nog eens uit de doeken te doen, begeleid door biertjes en hapjes.
Dat de zeesleepboot geld nodig heeft spreekt vanzelf: van oude schepen heb ik verstand en ik weet wat er bij komt kijken om zo’n schip min of meer commercieel in de vaart te houden. De scheepvaartinspectie is nu niet bepaald een gemakkelijke partner.

Vrijdag 29 augustus

De voorzitter van de Windmolenwerkgroep “A tot Z”, Khoji Wesselius, belt me op. Hij wil het nog even hebben over het windmolenplan, dat de werkgroep heeft: samen met NUON en diverse particulieren nieuwe molens plaatsen in een zogenaamde opschalingscluster. Dit initiatief ligt al net zo lang op de burelen van de gemeente als dat van Kroon. Waarom wordt er niet over gesproken in het collegevoorstel voor de aanstaande commissievergadering?
Dat vragen wij ons ook af! Zou er niet een integrale windmolennotitie komen van het college? Wesselius komt als inspreker naar de raadscommissie.

Wordt vervolgd in deel 14.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *