Hoe verder met de VBZH? – Politiek dagboek 20

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 19.

Dinsdag 28 oktober

Hoe verder met de VBZH, de Harlingen zeilschippersvereniging? Vanavond vergaderde het bestuur, waar ik deel van uitmaak. Om allerlei hooggestelde doelen te bereiken is tijd nodig, energie en geld. Dat moet de vereniging dan wél willen…

Zo nee, dan trekt het bestuur zich terug op de kerntaken: beheer en behartiging van de ligplaatsen voor de bruine vloot in Harlingen. Wat blijft er in dat geval liggen: communicatie met de leden, het versterken van het netwerk, overleg met naburige havens, promotionele activiteiten rond vlootdag en Friese havendagen, overleg met kantoren, onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen, de implementatie daarvan.
Heel veel verenigingen hebben te maken met een tekort aan inzet van hun leden. Bestuursleden zijn maar moeilijk te vinden. Onderlinge solidariteit ontbreekt. Niet zo vreemd, trouwens, bij een ondernemersvereniging.

Zondag 2 november

Een zeilcollega moppert in zijn charternieuwsbrief over de handelwijze van de gemeente Lelystad. In het VNG-magazine heb ik juist iets over dit onderwerp gelezen en ik stuur het volgende stukje naar zijn forum:

Charterhaven Lelystad

De gemeente Lelystad heeft een mooie nieuwe haven voor charterschepen. Volgens een column in Charternieuws nr 102 blijkt de gemeente van plan het gebruik ervan te willen beperken tot schippers, die bij één exclusief gezelschap zijn aangesloten: de Hanzestad Compagnie. Dit heeft al enkele reacties opgeroepen bij ondernemers die niet in deze positie verkeren, getuige de al genoemde column.

De verontwaardiging bij de schrijver hiervan lijkt me gerechtvaardigd. Zo zullen er meer schippers zijn, zelfstandig dan wel varend onder de vlag van enigerlei charterkantoor, die hierdoor in hun werk belemmerd worden.

Er zijn wel meer voorbeelden die op deze situatie lijken aan te wijzen. De gemeente Harlingen heeft sinds een jaar of tien bijvoorbeeld beperkingen opgelegd aan de omvang van de passagierszeilvaart. Daartoe heeft de gemeente afspraken gemaakt met een plaatselijke schippersvereniging. Wellicht al op het randje, maar misschien is de handelwijze aldaar gerechtvaardigd door het streven naar het behoud van een werkbare situatie in de haven. Maar juist met het oog op de Europese regelgeving zal een ‘buitenstaander’ niet gauw een daadwerkelijk ‘nee’ te horen krijgen van de havendienst in Harlingen. Minder goede faciliteiten in plaats en tijd misschien, maar als puntje bij paaltje komt zal de toegang niet ontzegd kunnen worden.

Er zitten echter wél wat meer haken en ogen aan het besluit van de gemeente Lelystad om een bepaald soort gebruik van de haven exclusief toe te wijzen aan een groep ondernemers. De bezwaren tegen deze handelwijze gaan ver uit boven de gemeentelijke politiek. In een artikel van de hand van J. Freeke uit Terneuzen in het blad van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt er deze week weer de aandacht op gevestigd. De Europese regels voor overheidssteun zijn duidelijk: steun door de overheid moet ten goede kunnen komen aan álle Europese ondernemers en mag niet beperkt worden tot maar één groep participanten. De steun behoeft niet altijd financieel te zijn: ook de aanleg van een weg of haven geldt als zodanig.

Alleen steun ter waarde van maximaal 100.000 euro over drie jaar behoeft bij de EU niet te worden aangemeld ter beoordeling van rechtmatigheid. Per 1 januari 2004 wordt de controle op de naleving van de Europese regels verder aangescherpt, in het kader van het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten.
De gemeente Lelystad is dus gewaarschuwd!

Lees verder in aflevering 21.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *