Gezondheidsnota 2003-2006 – Politiek dagboek 26

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 25.

Potentiële psychosomatische problematiek

7 december

De dinsdag hebben we besteed aan de voorbereiding van de commissievergadering. Met name de Gezondheidsnota 2003-2006 behoefde aandacht. De Gezondheidsnota lijkt zonder veel inspiratie gekopieerd te zijn van het VNG-sjabloon en daar had zeker wat meer in geconcretiseerd moeten worden.
Woensdagmorgen zat ik samen met steunfractielid Henk Bijl, die verstand heeft van gezondheidszorg (Henk is jeugdarts), om de tafel om een en ander nog eens goed te bespreken. Ook een ander fractielid, Grieke van Kranenburg, psychologe, stuurt mij per email opbouwend commentaar.

Hier onze mening, zoals we die ongeveer naar voren brachten in de commissievergadering van 3 december 2003.

We hebben deze nota vergeleken met die van de provinciale GGD en met de voorbeeldnota van de VNG. We herkennen veel van deze documenten terug in deze gemeentelijke nota. Daar is niets op tegen, maar wel hadden we in deze tekst meer aandacht gewenst voor de specifieke Harlinger situatie. Dat past ook bij de eisen die aan dergelijke nota’s gesteld behoren te kunnen worden: Specifiek, meetbaar, accepteerbaar, realistisch en tijdsgebonden. Dat zou zich kunnen vertalen in meer gerichte en concrete beleidsmaatregelen, met prioritering.
Over enkele aandachtspunten die toch als bekend mogen worden verondersteld vinden we niets of niet veel concreets terug in de nota.

Eén aandachtspunt:
Wat men noemt de “potentiële psychosomatische problematiek” onder jongeren bedraagt in de regio Harlingen-Franeker niet minder dan 58%. Verreweg het hoogste percentage in Friesland. Contact met de provinciale GGD leert ons, dat het overgrote deel van dit percentage terug te voeren valt op onze gemeente. Over omvang en ernst van het probleem hoeven we dus niet te discussiëren. Ook over het effect op de samenleving van dit verschijnsel kan iedereen zich wel iets voorstellen. Welke maatregelen zouden wij concreet kunnen nemen hiervoor? Wanneer daarmee aan te vangen? Welk effect zouden wij hiervan moeten en kunnen verwachten? Hoe meten wij deze effecten? Wanneer gaan wij die effecten meten? Deze vragen en de antwoorden die daarbij horen vinden we niet voldoende terug in de gezondheidsnota.

Drugsgebruik onder jongeren

Een tweede punt dat in onze ogen te weinig aandacht heeft gekregen: het drugsgebruik onder de jongeren. Minder goed meetbaar dan het vorige probleem; maar net zo bekend en als wij mogen afgaan op de uitlatingen van de politiewoordvoerster tijdens het recente overleg tussen raad en politie, heeft de drugsproblematiek in Harlingen prioriteit nummer 1! We vinden, dat in een gezondheidsnota meer aandacht hiervoor moet worden gegeven, met name aan concrete maatregelen in dit veld, die verder gaan dan het doen van onderzoek, het monitoren van bestaande situaties of het uitbesteden aan de GGD. Dat zou dan ook beter stroken met de praktijk in het merendeel van de Nederlandse gemeenten: bij bijna 89 % is het ‘genotmiddelengebruik’ het meest genoemde thema in gezondheidsnota’s. Bij te nemen maatregelen denken we aan voorlichtingsprogramma’s en -projecten op scholen en in verenigingen, adviezen op maat via internet en andere media en opvoedingsondersteuning.

Een derde punt: de gevolgen voor de volksgezondheid van sociaal-economische problematiek. Die vertalen zich in problemen met budgettering, met de dagelijkse voeding, met lichaamsbeweging, met geweld binnen het gezin, en wederom het al genoemde genotmiddelengebruik. Er zijn gemeenten die cursussen aanbieden over budgettering, over ‘opvoeding doe je zó’, ontbijtprojecten op basisscholen. We noemen ze nu niet allemaal. Een ding nog, er zijn gemeenten die budgetten reserveren voor begeleiding van ziekteverzuim of voor opvoedingsondersteuning i.v.m. huiselijk geweld. Dit komt vaak neer op maatwerk, maatwerk die ook ingekocht kan worden! Bijvoorbeeld bij GGD of JGZ.

Volgende aflevering 27.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *