Tagarchief: betonning

Dualisme in Harlingen – Politiek dagboek 23

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed. Lees hier de voorgaande aflevering 22.

Donderdag 13 november

Een bewogen avond, deze gemeenteraadsvergadering, voor zover die kwalificatie van toepassing kan zijn op een gezelschap dames en heren van middelbare leeftijd die zich verzameld hebben in een bedompt zaaltje. De beweging zat misschien in het hart, dat overliep en in de woorden, die niet gezegd zijn…

Was er sprake van emoties, die stamden uit een vorige raadsperiode? In elk geval woedde er een onbenoemde strijd en ik denk dat die ging om de macht. Een machtsstrijd tussen raad en college, wetgevers en uitvoerders, die veroorzaakt is door de overgang naar het dualisme; of we het nu leuk vinden of niet, de grenzen tussen ieders competentie blijken opnieuw getrokken te moeten worden.

Herbenoemingsverordening

De discussie over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester leidde ten gevolge van dit alles tot een schorsing van de vergadering. Gedurende deze time-out spraken sommigen geladen woorden. De fractievoorzitters deden dat onderling en in afzondering, waarbij de griffier degene was, die de juistheid van de standpunten mocht toetsen. De overigen en het college spraken off the record tot elkaar, maar wel in de aanwezigheid van de verzamelde pers, die een en ander met belangstelling noteerde.

Nadat de schorsing achter de rug was, werd het procedurevoorstel ongewijzigd aangenomen. Hadden de fracties besloten hun kruit droog te houden tot in de vertrouwenscommissie?

Waar ging dit eigenlijk allemaal over? Een dualistisch vraagstuk. Zijn de wethouders wél of níet structureel adviseurs van de herbenoemingscommissie? Mag deze commissie daarnaast nog andere externe adviseurs raadplegen? Wie het weten wil, mag het vragen aan de griffier.

Vertrouwenscommissie

Joop had mij voorgedragen om zitting te nemen in die commissie. Voor hem hoefde het niet, zo zei hij mij. Ik vond dat best, zo krijg je weer de kans om iets bij te leren. Maar van Gerben Boskma van het CDA “mocht het niet”. Gerben heeft als voorzitter van de raadscommissie natuurlijk recht van spreken. Hij wilde de vertrouwenscommissie exclusief samenstellen uit de fractievoorzitters. Morrend legde Joop zich daar bij neer. En ik vond het weer best. Zo leer je ook steeds weer iets bij…

Internet

Ook de burgemeester begeeft zich op het internet en leest zelfs deze weblog, zo vertrouwde hij mij toe bij mijn binnenkomst. Hij schaart zich daarmee achter wethouder Piet Waaijer, die al langer meeleest en die zich zelfs heeft geabonneerd op de GroenLinks nieuwsbrief. Hij heeft wat dat betreft een beetje pech, trouwens, want de nieuwste nieuwsbrief is nog niet uitgekomen, sinds hij abonnee is geworden. Piet, het komt binnenkort!

Dit alles opent nieuwe perspectieven voor dit dagboek. Kan ik hier en daar, tussen de regels door, de burgemeester een goede groenlinkse gedachte influisteren, zoals een boek onder het hoofdkussen dat tijdens de nacht zo goed schijnt te kunnen doen? Wie weet, over enkele weken ziet het collegebeleid er een tikje groener en linkser uit. Mooie dromen.

Friese Havendagen

Opnieuw geïnspireerde woorden van onze burgemeester, die werkelijk álles gaf om een (volgens mij ook in zijn eigen ogen procedureel opzicht onvoldoende onderbouwd voorstel) door de raad aanvaard te krijgen.

Mijn eigen mening: het blijft een blanco cheque, die we toekennen. Promotie door deze Havendagen: okee. Een ton euro’s toekennen: okee. We zijn best bereid vertrouwen te schenken, echter we willen de uitgave graag verantwoorden aan de bevolking van Harlingen. Andere verenigingen moeten óók met een begroting komen.

Ik wil graag een lans breken voor mijn fractievoorzitter Joop van der Heide, die deze Havendagen eigenlijk dolgraag door wil laten gaan. In opdracht van mij en de steunfractie moest hij zijn eerdere standpunt (commissievergadering) nuanceren; dat heeft hij loyaal gedaan. Goed gedaan Joop!

Joop en ik hebben tijdens de bespreking samen overlegd, goed geluisterd naar de argumenten van burgemeester Arlman en naar Wouter van den Brands (Harlinger Belang) nuanceringen. Uiteindelijk hebben we ingestemd met het voorstel.

Flauw, dat andere fracties hem verweten gemakkelijk van mening te veranderen; we willen zo graag meer discussie in de raad en dat eenmaal ingenomen standpunten niet als in rots gebeiteld zijn. Nu láát Joop zich overtuigen door de discussie en weer is het niet goed.

Plan Ludinga

Volgens de burgemeester konden we toestemming niet onthouden aan het ontwerp-bestemmingsplan Ludinga. Het was een ontwerp, dus konden we hooguit niet instemmen met het voorleggen van het ontwerp. Goedkeuring kan de raad pas al dan niet geven na de inspraakprocedure. Ook goed.

Motie betonning op het Wad

Een vergadering waarin veel is besproken en waarover wij tevreden zijn, alleen al vanwege het aannemen van onze motie over de betonning. Zie daarvoor de nieuwspagina. Én de burgemeester tot een gelukkig man gemaakt (door de subsidie voor de Havendagen tóch goed te keuren)!

Lees hier aflevering 24.

Bestemmingsplan Ludinga – Politiek dagboek 21

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 20.

Dinsdag 4 november

De hele ochtend bestudeerde ik de stukken voor de commissievergadering aanstaande donderdag. Een greep uit de onderwerpen.
Bestemmingsplan Ludinga: We zijn nog steeds niet overtuigd van de het nut van de brede “allee met allure”. Die kan ook wel wat minder beeldbepalend worden aangelegd, bijvoorbeeld parallel, maar meer langs de randen van het verbindingsgebied.
Ook de zuidelijke “puist”, die 150 meter voorbij de zuidgrens van de stad schiet, zou wel anders kunnen, ondanks de groenmaatregelen, die de bebouwing van deze puist moeten afscheiden van het Hegewiersterveld. Per slot van rekening komen in deze puist alleen de megavilla’s van de grootmogols van het kapitaal te staan.
De Vereniging voor Natuurmonumenten en de Provinicale Commissie beamen dat.
Tot slot hoopten we in het bestemmingsplan wat meer waarborgen voor een hoog percentage sociale woningbouw te mogen terugvinden. Maar misschien hoort dat niet in zo’n plan.

Dienst SoZaWe

Over de Dienst SoZaWe heb ik in oktober al het één en ander geschreven in deze weblog. Er is nog een aanvulling gekomen op dit agendapunt. Die wordt deze keer wél besproken. Het onderwerp over de verdeelsleutel staat pas voor december op de agenda.
Voor de Friese Havendagen 2004 staat een bedrag van 100.000 Euro op de agenda. Het is niet niks, maar als varensman spreekt het gebeuren me ergens wel aan; het kan een goede promotie van de haven betekenen. Die haven is economisch toch heel belangrijk voor de stad. Zeker in toeristisch opzicht kan dit evenement positief uitwerken. Een beetje bang voor opgeblazen gedoe van blauwe blazers met koperen knopen ben ik wel. De steunfractie is er nog niet uit; we kunnen ook wel andere leuke dingen doen voor dit geld. En wat vinden de organisatoren van bruine vlootdag en visserijdagen hier nou van? Vorige maand ontstond er wel even wat gemor aldaar.

Minder betonning op Wad

Woensdag 5 november

Eind aan betonning deel routes op Wad , staat in de krant van dinsdag.
Rijkswaterstaat wil 40 procent van de vaarwegen op de Waddenzee opheffen. Een dramatisch voornemen, zowel vanuit het perspectief van belevingstoerisme als vanuit de vaarveiligheid. Nederland en zijn infrastructuur: we zakken langzaam (snel?) af naar het niveau van een derde wereldland. Gaten in de wegen, roestende spoorlijnen, dichtgeslibde vaarwegen – alleen Schiphol mag nog geld kosten.

Recordduur vergadering raad

Vrijdag 7 november

De raadscommissievergadering duurde gisteravond tot half één. Voor Harlingen bijna een uniek record. En dan te bedenken, dat dit in vele gemeenten gebruikelijk is!
De behandeling van de programbegroting en de problematiek rond de Dienst SoZaWe kostten vrij veel tijd; het pleidooi van de burgemeester voor de subsidiëring van de havendagen stond echter nummer één in de rangorde van tijdrovende agendapunten. Hoofdoorzaak van de lengte was mijns inziens toch vooral het grote aantal agendapunten. Maar ja: wat moet gebeuren, moet gebeuren…
De rondvraag schoot er bij in, maar die mogen we schriftelijk indienen. Gaan we nog doen, daar is email voor uitgevonden.
Ludinga: In onze afwijzing van de allee met allure waren wij onderhand de enige overgebleven fractie. Dat gold ook voor onze zorg over de aantasting van het open gebied in zuidwaartse richting. Het zij zo. Zie ook o.m. weblog juni. Een aantal bewoners van Groot-Ropens had als toehoorder op de publieke tribune plaatsgenomen.