Tagarchief: herbenoeming

Gevallen met de motor – Politiek dagboek 34

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 33.

Gevallen met de motor

Woensdag 21 januari 2004

Ik ben met de MuZ tweewieler onderweg van Harlingen naar Leeuwarden, waar het assortiment van de bibliotheek voor mij interessanter is dan in die van Harlingen. Op de A31 zet een losgeraakte tas zich klem tussen achterband en spatbord. Het achterwiel blokkeert en trekt een zwart-rubberen streep over het asfalt. Het lukt me om de motor overeind te houden. Totdat ik in het gras naast de weg terechtkom. Even later lig ik met motorfiets en al ter aarde.

Ik maak een zeer onelegante koprol, maar word bijna meteen overeind geholpen door een behulpzame marechaussee, die me toevoegt: “Ik dacht, hé, daar ligt een motorrijder in de berm, laten we maar even gaan kijken!”
Dat is nou aardig agent, denk ik bij mijzelf, en tel mijn botten. Het loopt goed af allemaal, op een wat opgezette linkerduim na. Dat gaat wel weer over, maar tijdens de raadsvergadering van vanavond doet hij vervelend tegen me.

Werkbezoek aan AZC De Harne

Maandag 19 januari

Iedereen beweert van alles over de AZC’s. Ik besloot vorige week om er zelf eens poolshoogte te nemen. Niet alleen voor een journalist is ‘hoor en wederhoor’ belangrijk, ook voor een volksvertegenwoordiger.
Ik sprak vanochtend met Elsa van der Hoek, van AZC De Harne. We bespraken de zaken, die de laatste tijd zo in het nieuws zijn gekomen. De ‘sfeer van angst en wantrouwen’ onder de ingezetenen, het voorlopig stopgezette uitzetbeleid en de omgeslagen publieke opinie hierover, de Harlinger Stichting Noodopvang, de problemen die het personeel van het AZC op zijn weg vindt, de dingen die niet of juist wél goed gaan.
Mijn bril was natuurlijk groenlinks gekleurd, maar er zijn inderdaad ook dingen, die goed gaan. Hoe het ook zij, ik vond in de leiding van het AZC méér een medestander dan ik verwacht had.
Enkele dingen die mij opvielen: er is weinig of geen communicatie tussen de leiding van het AZC en het gemeentebestuur; evenmin is er sprake van veel communicatie met de nieuwsmedia; De Harne lijkt een soort afvoerputje voor ‘gevallen’, die elders niet te handhaven waren; het AZC-kader probeert geluiden van ongenoegen over het beleid door te laten klinken naar hogerhand.
Het was goed om ook eens de andere kant van de medaille te zien. Het sterkt ons ook in onze strijd voor een menswaardiger behandeling van aszielzoekers en voor een generaal pardon voor vele duizenden van hen.

Dinsdag 20 januari

Vandaag hebben we Loek van der Heide van de handtekeningenactie voor de spoorlijn thuis over de vloer gehad. We hebben handtekeningen geteld en op een CDR gezet. We zitten bijna op vijfduizend steunbetuigingen voor de behoudsactie.
Het wachten is nu op het Presidium van de Friese Staten. Dat gaat besluiten of het openbaar vervoer wel of niet besproken wordt op de vierde februari. Het agendapunt zal die dag wel doorgaan en dan is het voor óns vijf voor twaalf. De tegenbeweging wint echter aan momentum. Vanuit politieke en maatschappelijke gremia rijst groeiend verzet. Ook toeristisch bedrijfsleven en andere ondernemerskringen op eilanden en rond de spoorlijnregio laten een ander geluid horen, dan degenen die vorig jaar vanuit Franeker de knuppel in het hoenderhok gooiden.
Zo bevestigt de heer Melles van de directie van Rederij Doeksen volmondig, dat zijn bedrijf het verdwijnen van de lijn zeer zou betreuren.
Ook Jaap Gomes, vice-voorzitter van de zeilschippersclub Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen VBZH) is het hiermee eens.

De raad is vóór herbenoeming van Arlman

Donderdag 22 januari

Gisteravond een raadsvergadering, die snel afgelopen was. Het een en ander was al uitvoerig besproken in de commissievergadering van vorige week. Alleen de “herbenoeming van de burgemeester” was een nieuw agendapuntje.
Nou ja, puntje…. De herbenoemingscommissie heeft wekenlang vergaderd, onder absolute radiostilte. Dat zal wel gebruikelijk zijn, dacht ik bij mijzelf; een politieke nieuwkomer als ik kan men van alles wijsmaken, tenslotte. Later zeiden sommigen, dat het zo ingewikkeld niet had gehoeven. Maar gebeurd is gebeurd.
Het resultaat was, dat we mochten stemmen over een vage aanbeveling van een vage commissie. Het kwam er uiteindelijk op neer, dat de raad een unanieme aanbeveling tot herbenoeming stuurde aan de CdK, Ed Nijpels.

Ik zei net al, hier spreekt een politieke nieuwkomer. Na zo’n twee jaar ervaring kan ik zeggen: het is leuk, het is vaak interessant, maar het blijft een raar métier. Het gebeurt niet zo vaak, maar na afloop hebben raad en college nog wat nageborreld. Op zo’n moment hoor je ineens dingen, die in de formele sfeer van de gemeenteraad niet ter tafel zouden komen. En vaak in een meer informele situatie ook niet. Je gaat je, ondanks jezelf, toch al een beetje gedragen zoals je denkt, dat een ‘politicus’ zou doen. Dus je weegt je woorden in het bijzijn van politieke conculega’s wat zorgvuldiger, soms hou je je gedachten wat meer voor jezelf. Dat gaat eigenlijk een beetje tegen mijn natuur in, maar het overkomt je toch…

Deze avond ging het anders. Plotseling merkte ik dat er allerlei krachtvelden bestonden tussen mensen, die ik misschien wel had vermoed, maar die veel heftiger zijn dan ik had gedacht. Hoe kan het ook anders. Ook lieten opponenten ineens een veel menselijker gezicht zien dan ik gewend was. Gevaarlijk, leerzaam, verhelderend, maar ook positief.
Jammer, dat ik van mezelf niet meer mag schrijven hierover. Later, in mijn “memoires van een zeilschipper” misschien.

Lees verder in deel 35.

Dualisme in Harlingen – Politiek dagboek 23

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed. Lees hier de voorgaande aflevering 22.

Donderdag 13 november

Een bewogen avond, deze gemeenteraadsvergadering, voor zover die kwalificatie van toepassing kan zijn op een gezelschap dames en heren van middelbare leeftijd die zich verzameld hebben in een bedompt zaaltje. De beweging zat misschien in het hart, dat overliep en in de woorden, die niet gezegd zijn…

Was er sprake van emoties, die stamden uit een vorige raadsperiode? In elk geval woedde er een onbenoemde strijd en ik denk dat die ging om de macht. Een machtsstrijd tussen raad en college, wetgevers en uitvoerders, die veroorzaakt is door de overgang naar het dualisme; of we het nu leuk vinden of niet, de grenzen tussen ieders competentie blijken opnieuw getrokken te moeten worden.

Herbenoemingsverordening

De discussie over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester leidde ten gevolge van dit alles tot een schorsing van de vergadering. Gedurende deze time-out spraken sommigen geladen woorden. De fractievoorzitters deden dat onderling en in afzondering, waarbij de griffier degene was, die de juistheid van de standpunten mocht toetsen. De overigen en het college spraken off the record tot elkaar, maar wel in de aanwezigheid van de verzamelde pers, die een en ander met belangstelling noteerde.

Nadat de schorsing achter de rug was, werd het procedurevoorstel ongewijzigd aangenomen. Hadden de fracties besloten hun kruit droog te houden tot in de vertrouwenscommissie?

Waar ging dit eigenlijk allemaal over? Een dualistisch vraagstuk. Zijn de wethouders wél of níet structureel adviseurs van de herbenoemingscommissie? Mag deze commissie daarnaast nog andere externe adviseurs raadplegen? Wie het weten wil, mag het vragen aan de griffier.

Vertrouwenscommissie

Joop had mij voorgedragen om zitting te nemen in die commissie. Voor hem hoefde het niet, zo zei hij mij. Ik vond dat best, zo krijg je weer de kans om iets bij te leren. Maar van Gerben Boskma van het CDA “mocht het niet”. Gerben heeft als voorzitter van de raadscommissie natuurlijk recht van spreken. Hij wilde de vertrouwenscommissie exclusief samenstellen uit de fractievoorzitters. Morrend legde Joop zich daar bij neer. En ik vond het weer best. Zo leer je ook steeds weer iets bij…

Internet

Ook de burgemeester begeeft zich op het internet en leest zelfs deze weblog, zo vertrouwde hij mij toe bij mijn binnenkomst. Hij schaart zich daarmee achter wethouder Piet Waaijer, die al langer meeleest en die zich zelfs heeft geabonneerd op de GroenLinks nieuwsbrief. Hij heeft wat dat betreft een beetje pech, trouwens, want de nieuwste nieuwsbrief is nog niet uitgekomen, sinds hij abonnee is geworden. Piet, het komt binnenkort!

Dit alles opent nieuwe perspectieven voor dit dagboek. Kan ik hier en daar, tussen de regels door, de burgemeester een goede groenlinkse gedachte influisteren, zoals een boek onder het hoofdkussen dat tijdens de nacht zo goed schijnt te kunnen doen? Wie weet, over enkele weken ziet het collegebeleid er een tikje groener en linkser uit. Mooie dromen.

Friese Havendagen

Opnieuw geïnspireerde woorden van onze burgemeester, die werkelijk álles gaf om een (volgens mij ook in zijn eigen ogen procedureel opzicht onvoldoende onderbouwd voorstel) door de raad aanvaard te krijgen.

Mijn eigen mening: het blijft een blanco cheque, die we toekennen. Promotie door deze Havendagen: okee. Een ton euro’s toekennen: okee. We zijn best bereid vertrouwen te schenken, echter we willen de uitgave graag verantwoorden aan de bevolking van Harlingen. Andere verenigingen moeten óók met een begroting komen.

Ik wil graag een lans breken voor mijn fractievoorzitter Joop van der Heide, die deze Havendagen eigenlijk dolgraag door wil laten gaan. In opdracht van mij en de steunfractie moest hij zijn eerdere standpunt (commissievergadering) nuanceren; dat heeft hij loyaal gedaan. Goed gedaan Joop!

Joop en ik hebben tijdens de bespreking samen overlegd, goed geluisterd naar de argumenten van burgemeester Arlman en naar Wouter van den Brands (Harlinger Belang) nuanceringen. Uiteindelijk hebben we ingestemd met het voorstel.

Flauw, dat andere fracties hem verweten gemakkelijk van mening te veranderen; we willen zo graag meer discussie in de raad en dat eenmaal ingenomen standpunten niet als in rots gebeiteld zijn. Nu láát Joop zich overtuigen door de discussie en weer is het niet goed.

Plan Ludinga

Volgens de burgemeester konden we toestemming niet onthouden aan het ontwerp-bestemmingsplan Ludinga. Het was een ontwerp, dus konden we hooguit niet instemmen met het voorleggen van het ontwerp. Goedkeuring kan de raad pas al dan niet geven na de inspraakprocedure. Ook goed.

Motie betonning op het Wad

Een vergadering waarin veel is besproken en waarover wij tevreden zijn, alleen al vanwege het aannemen van onze motie over de betonning. Zie daarvoor de nieuwspagina. Én de burgemeester tot een gelukkig man gemaakt (door de subsidie voor de Havendagen tóch goed te keuren)!

Lees hier aflevering 24.