Tagarchief: visserijdagen

Burgemeester op hoge snelheid door Oostpoort

Grote Prijs van Harlingen

Harlingen. Demoraces voor historische wedstrijdmotoren. Echt veel publiciteit was er niet aan gegeven en als een soort toegift stond het evenement misschien een beetje in de schaduw van de ‘grote’ Harlinger Visserijdagen. De zware regenval op de laatste dag van die Visserijdagen liet wel meer buitenplezier letterlijk in het water vallen – de kleine tentoonstelling van zeldzame motorhistorie op de kade viel daarbij in het niet.

Opening van de historische demowedstrijden. Burgemeester Paul Scheffer klom aan boord bij de Vincent-zijspancombinatie van RMM-coureur Ben Fietje. Naast hen de intussen 79 jaar oude wereldkampioen Jim Redman, speciaal overgekomen vanuit Zuid-Afrika. Foto: Festina Lente, Inge van Hesteren

De selecte groep motorcoureurs die was ingegaan op de uitnodiging van de Vlielander/Harlinger sleepbootkapitein Piet Ottosen had zich door het regenwater niet laten ontmoedigen. Zij die hun caravans en campers al eerder in de week hadden opgesteld op het kleine haventerreintje van Ottosen en Lakeman laafden zich aan hun gastvrijheid, met in roomboter gebakken sliptong, onbeperkt broodjes en sûkerbôle en tijdens de vlootschouw een tocht met de oceaansleepboot ‘Vlieland’.

Lees verder Burgemeester op hoge snelheid door Oostpoort

Over Raadsprogramma en dualisme – Politiek dagboek 13

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 12.

Woensdag 13 augustus

Een vergadering op het gemeentehuis over het Raadsprogramma. De gemeenteraad wordt geacht zo’n programma op te stellen, om de dualistische uitgangspunten kracht bij te zetten. Meer discussie in de raad, meer kaderstelling door de raad, losmaken van de nauwe banden tussen uitvoerende en wetgevende macht.

Dit was de tweede vergadering van de betreffende werkgroep. De eerste heb ik door werkverplichtingen niet kunnen bijwonen. Da’s jammer, want anders was ik beter voorbereid geweest op wat komen ging. De werkgroep wordt gevormd door afgevaardigden van de raadsfracties. Heel in het kort enkele dingen die mij getroffen hebben:

In het voorliggende concept worden langlevende wensen van de raad (windmolennotitie, jongerennota, zorgnota) niet genoemd. Dat zou nog moeten. GroenLinks is het helemaal eens met andere fracties die dit ook vinden!

Sommige fracties denken, dat de raad vorig jaar heeft ingestemd met het collegeprogramma. Dit lijkt mij onjuist; de raad heeft niet meer gedaan, dan het program ter kennisgeving aan te nemen.

De meeste fracties willen het raadsprogramma een afspiegeling laten zijn van het college-beleidsprogramma. Hier en daar een prioriteitsverlegging, een partijpolitiek accent. Maar waar is dan de discussie, waar de onafhankelijke kaderstelling?

Sommige fracties willen het conceptraadsprogramma vóór openbaarmaking voorleggen aan het college. Lijkt mij niet de juiste weg; we hebben het niet over het poldermodel, maar over dualisme, toch? Wanneer je alle openbare discussie door besloten vooroverleg neutraliseert, wordt de hoofddoelstelling van dualisering (transparantie voor de kiezer) niet bepaald bevorderd…
Een raadsprogramma, dat alleen zaken bevat, waar alle fracties het over eens zijn, zal iedereen te vriend moeten houden en daardoor vaag en braaf uitvallen. Wij vinden dat er ook te bediscussiëren punten in opgenomen behoren te worden. Die kans lijkt me klein, een en ander gehoord hebbende.

Samenvattend: GroenLinks weet nog niet, of zij het raadsprogramma in deze vorm zal kunnen en willen ondersteunen.

Woensdag 20 augustus

Vanavond de raadsvergadering bezocht. Het agendapunt over de toeristenbelasting is van de agenda gehaald, omdat de raad nog niet was toegekomen aan het toegezegde overleg met de branche. Het komt uiterlijk in september weer in de gemeenteraad terug. Het is aan de raad zelf, om het overleg over dit onderwerp te organiseren. De overige agenda was niet erg ingewikkeld en kort na negen uur werd de vergadering gesloten.
Bij de stapel met stukken die we aantroffen op onze zitplaats, was ook een verslag van de werkgroep raadsprogramma, een afschrift van mijn brief aan de werkgroep, Wouter van den Brands brief aan de werkgroep en een herzien concept-aanzet-raadsprogramma dat de griffier heeft gedistilleerd uit de binnengekomen bijdragen.
Daar kunnen we mee aan het werk!

Maandag 25 augustus

Vanavond een tweede vergadering van de werkgroep Raadsprogramma. In de tussentijd is er heel wat heen en weer gemaild in onze fractie en we hebben er ook met elkaar over gesproken aan de telefoon.
In de werkgroep is men het erover eens, dat de benadering van Wouter van den Brand van Harlinger Belang niet de juist is. Wouter had overal “de raad wenst/vraagt/is van plan” vervangen door “de raad en het college”. Deze vermenging van wetgevende en uitvoerende macht gaat de andere fracties te ver en wij zijn opgelucht, dat de zinsnede eruit gaat. Ter discussie blijft wel de rol van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad.
Na afloop bezoek ik nog even kort de steunfractievergadering. Ik breng verslag uit van de werkgroep. Het komt er op neer, dat we de post van de griffier afwachten en dan weer verder discussiëren. Wordt vervolgd.

Donderdag 28 augustus

De gemeenteraad is vanavond door B & W uitgenodigd aan boord van de prachtige historische zeesleepboot ‘Holland’. Daar ontmoeten we het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland en van de Stichting Friese Havendagen.
Over laatstgenoemde stichting is al het een en ander te doen geweest: zie in deze weblog bij 13 en 14 juli. Het visserijdagencomité was niet blij met deze concurrentie. Intussen is een en ander weer min of meer bijgelegd.

Natuurlijk heeft de Stichting Friese Havendagen binnenkort veel geld nodig – deels uit te keren door de gemeente Harlingen, dus het is wel slim van het bestuur om de raadsleden het hele verhaal nog eens uit de doeken te doen, begeleid door biertjes en hapjes.
Dat de zeesleepboot geld nodig heeft spreekt vanzelf: van oude schepen heb ik verstand en ik weet wat er bij komt kijken om zo’n schip min of meer commercieel in de vaart te houden. De scheepvaartinspectie is nu niet bepaald een gemakkelijke partner.

Vrijdag 29 augustus

De voorzitter van de Windmolenwerkgroep “A tot Z”, Khoji Wesselius, belt me op. Hij wil het nog even hebben over het windmolenplan, dat de werkgroep heeft: samen met NUON en diverse particulieren nieuwe molens plaatsen in een zogenaamde opschalingscluster. Dit initiatief ligt al net zo lang op de burelen van de gemeente als dat van Kroon. Waarom wordt er niet over gesproken in het collegevoorstel voor de aanstaande commissievergadering?
Dat vragen wij ons ook af! Zou er niet een integrale windmolennotitie komen van het college? Wesselius komt als inspreker naar de raadscommissie.

Wordt vervolgd in deel 14.

 

 

Lijnbussen, Havendagen en haventarieven – Politiek dagboek 12

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 11.

Zaterdag 12 juli

’s Morgens kom ik op de Zuiderhaven, waar onze zeilklipper Anna meestal ligt afgemeerd, meneer Hofman tegen,  één van de overburen. De afgelopen jaren voerden we regelmatig overleg met alle Zuiderhavenbewoners, want we willen niet dat zij te lijden hebben van eventuele overlast door onze gasten. Gelukkig gaat het meestal goed en is de verstandhouding prima. Is er eens een probleem, dan is het snel uitgepraat.
Minder te spreken is de spreker over de lijnbussen, die met grote snelheid over de verkeersdrempels hobbelen. “Kunnen die niet via een andere route worden geleid, b.v. via de Havenweg?”. Ik vraag mezelf af, of de bewoners van de Havenweg dat wel zo leuk zouden vinden.
Of kan de snelheid niet gedrukt worden? Dat lijkt me verstandig. Bij de auto van één van onze gasten is de spiegel er al eens afgereden door een haastige buschauffeur, tezamen met een lange kras over de zijkant.
Hoe het ook zij, de gemeente is in de ogen van mijn zegsman niet erg daadkrachtig op dit gebied. Ook dit zou ik kunnen navragen.

De Tweedekamerfractie van GroenLinks maakte inmiddels werk van het onderzoek naar de lang-laaguitkering. De dagbladen staan er vol over en staatssecretaris Rutte heeft al toegezegd er werk van te maken. Het vermoeden van GroenLinks, dat vele gemeenten niets met het geld hadden gedaan of het zelfs in eigen zak hadden gestoken, was niet ongegrond! (Zie weblog 27 juni). Een erg treurige zaak.
Gelukkig slaat onze gemeente hiermee een beter figuur, waarvoor nogmaals een complimentje op zijn plaats is.

Ook in de krant van vandaag lees ik over de gemeenteraad van Alphen, die zich volgens de kop “trakteert op wachtgeldregeling”. Verdere tekst: Alphense gemeenteraadsleden ontvangen voortaan bij aftreden een uitkering. Voor elk jaar dat zij raadslid zijn geweest, krijgen ze een maand wachtgeld tot een maximum van een jaar. Deze nieuwe rechtspositieregeling kost Alphen aan den Rijn jaarlijks 25 duizend euro (… )

Initiatiefnemer VVD-fractievoorzitter Blom: ‘Raadsleden werken hard en maken vele uren. Bovendien doen ze maatschappelijk relevant werk. Daar mag best een vergoeding en een goede rechtspositie tegenover staan.’
De krant zegt verder: Een forse uitgave die met de aanstaande bezuinigingen moeilijk valt uit te leggen aan de inwoners.
Meer geld is fijn, dat geef ik toe en de vergoeding die we nu hebben is niet bepaald kostendekkend, maar dit Alphense raadsbesluit geeft inderdaad te denken. Is het goed of is het slecht?

Zondag 13 juli

In de Harlinger Courant lees ik een uitgebreid artikel over de in 2004 te organiseren Harlinger Havendagen. Dat klinkt als een leuk nieuw initiatief. Als burger ben ik blij met al die inzet, creativiteit en organisatiedrang. Als je het persbericht leest, lijkt alles al in kannen en kruiken te zijn.
Als raadslid heb ik direct weer wat te zeuren: waarom hoort de gemeenteraad er nu pas van en moeten we het lezen in de krant, waar komt dit initiatief zo ineens vandaan, wat vinden de organisatiecomité’s van Visserijdagen en Bruine Vlootdag ervan en niet onbelangrijk: wie gaat dit alles betalen?

Mensen, die gezien hebben dat het nieuwe voetbalveld van Zeerobben wordt aangelegd en dat (kleine?) delen van het Harlinger Bos worden opgeofferd vragen mij, waarom de gemeenteraad een geschenk van de bevolking aan de gemeente zomaar laat kappen.
“Is het al zover dat het bos gekapt wordt, dan?”, vraag ik. “Was hier geen sprake van een kleine aanpassing voor een bestaand veld?” Mijn zegsman schudt het hoofd meewarig en denkt er het zijne van.
Voorzover ík weet, wordt de beslissing over het Bos en de Allee pas na de vakantie genomen door de raad. Ik neem me voor poolshoogte ter plekke te gaan nemen. GroenLinks zal in augustus overigens tégen aantasting van het groen stemmen, indien nodig.

Maandag 14 juli

De vorige posting staat er nog niet op, of ik heb een emailbericht binnen van P. Kwast van het Visserijdagencomité. Het comité vraagt zich terecht af, hoe het nu verder moet met hun Visserijdagen, in relatie tot de aangekondigde Havendagen. Vist het nieuwe initiatief niet in dezelfde sponsorvijver? Wie gaat het betalen? De fracties krijgen een brief. Het comité is verrast, bevreemd, mist overleg en wil in gesprek met de burgemeester.

Dinsdag 15 juli

In de Harlinger Courant van vandaag staat het verhaal over de haventarieven voor de chartervaart, dat ik had geschreven n.a.v. het interview met Herman Brandsma in “Van Wad tot Stad”.
Een werkneemster van één van de charterkantoren in Harlingen heeft het al gelezen. Tijdens een telefoongesprek vraagt ze zich af, of ik niet iets feller tegen de toeristenbelasting te keer had kunnen gaan. Ik vind van niet; een raadslid moet alle belangen meewegen en dat leg ik in de column ook duidelijk uit. Evenzogoed beken ik politieke kleur: het doorzetten van een door de raad aangenomen beleidslijn (het bevorderen van duurzaam toerisme) is voor GL in procedureel en inhoudelijk opzicht belangrijker dan alleen een sluitende boekhouding voor de Afdeling Havenbeheer. Temeer, omdat op de lange duur het economisch rendement die boekhouding alsnog sluitend zal kunnen maken…

Wordt vervolgd in deel 13.