Tagarchief: weblog

Een geërgerde burgemeester Arlman – Politiek dagboek 6

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 5.

Donderdag 1 mei

Na alle Koninginnedagflauwekul vergeten we het nog wel eens: de eerste mei is de dag waarop we de Dag van de Arbeid vieren.
Misschien weet u het nog wel: internationale solidariteit, samen staan we sterk.

Van Joop van der Heide hoor ik, dat onze burgervader Chris Arlman niet blij was door onze opmerkingen over zijn stijl van voorzitten, zoals we die hebben opgeschreven in onze versie van het raadsprogramma. In het duale stelsel moet ook de raad met een beleidsprogramma voor de lange termijn komen. De griffier heeft alle fracties gevraagd om hun visie. De meeste fracties vonden een half A-4tje voldoende. Wij hebben een doorwrocht essay van tien pagina’s ingeleverd. Als kapstok hebben we het collegeprogramma gebruikt. Het college had mooie woorden gebezigd over de verhouding van de politiek met de burgers. Een goede gelegenheid, vonden wij, om een kritische noot te plaatsen bij de dominante manier van voorzitten van de burgemeester.
“Wie heeft dit eigenlijk geschreven?”, vroeg hij zich af tijdens het fractievoorzittersoverleg. Driemaal raden. Hij wenste excuses van de schrijver, c.q. van GroenLinks. Dat zit er niet in.

Woensdag 7 mei

Vanavond is het vergadering van de Raadscommissie. Ik zit op Terschelling met de klipper Anna en een groep Groningers, die het schip hebben gecharterd. Hoe graag ik het ook zou willen, vanavond nog afreizen naar Harlingen met Rederij Doeksen breng ik na een lange dag wadzeilen niet meer op. Morgen moeten we droogvallen om vijf  uur ’s morgens; dat haal ik ook niet met de terugreis… Joop van der Heide zal me afmelden. Ik ben wél heel benieuwd hoe de vergadering is verlopen. Dat vraag ik later deze week nog wel na.

Convenant wadvaren

Donderdag 8 mei

De Stuurgroep Waddenprovincies treft voorbereidingen tot de ondertekening van het convenant over wadvaren, dat overheden en gebruikers zullen sluiten. Dat dit echt door zal gaan, wordt alleen maar waarschijnlijker, nu recentelijk ook de gemeenteraden van Terschelling en Vlieland zich hebben geschaard achter deze plannen. Goed zo, collega’s! Hugo Eekhof, de coördinator van de Stuurgroep, zoekt een locatie voor de officiële ondertekening. Is er een klipper beschikbaar in Harlingen? Jawel, de Anna, email ik hem.

Zondag 11 mei

Van Joop ontvang ik een concepttekst voor de Algemene Beschouwingen. We krijgen allemaal even de kans er op te reageren. Sanne, Janny en ik sturen Joop op- en aanmerkingen, die Joop prompt verwerkt. Daarna gaat het stuk naar het stadhuis. Toch handig, dat internet. Binnenkort komt de bedoelde tekst hier op de website.
Ik vraag aan Joop, waarom er een embargo op de tekst ligt. “Tja, zegt hij, dat is hier de mores.” Maar waarom dat zo is, weet hij ook niet. Het is toch óns verhaal, een bekend verhaal bovendien, dat we te pas en te onpas uitdragen. Dus voor publicatie hebben we toch geen toestemming nodig? We zijn het roerend eens en komen erop terug.

Dienst SOZAWE in Zwarte Haan

Dinsdag 13 mei

Terwijl in Den Haag zware kwesties van nationaal en bovennationaal belang worden besproken, blijf ik in ons gemeentetje maar gewoon stug doorkrabbelen aan mijn onbeduidende dagboekje.
Aan het einde van de wereld arriveer ik motorrijdend door een prachtige avond, waar zon en felle buien elkaar afwisselen tegen de achtergrond van aan het zwerk voortjagende aardappelschepen bij de Zwarte Haan, een uitspanning waar de intergemeentelijke Dienst SoZaWe 1) een avond heeft belegd om raadsleden te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.
Na het uitpellen van het motorpak (rij nooit zonder: vermijd lelijke schaafwonden!) schuif ik in het sfeervolle etablissement aan een tafeltje bij enkele collega’s uit Harlingen.
Met de PvdA’ers Sita Helfrich en Jilles Toornstra drink ik een kopje koffie. We bespreken informeel diverse ditjes en datjes. wisselen wat nieuws uit. Terwijl ik vorige week op het Wad zeilde, was er raadscommissievergadering. Ze brengen er verslag van uit, met gemengde gevoelens. Ik deel hun zorg over de lichtgeraaktheid van ons bestuurlijk college.

Wiko van der Meulen, wethouder te Menaldumadeel en voorzitter van het bestuur van de Dienst, houdt een inleiding. Steekwoorden bij zijn visie op de nabije toekomst zijn: toenemend aantal uitkeringsgerechtigden, minder budget voor de gemeenten, meer risico bij de gemeenten. Na zijn inleiding gaat Fred Jansen, directeur van de Dienst, dieper in op de cijfers en de problematiek. Het ziet ernaar uit, dat er een financieel gat zal ontstaan. Vervolgens gaan wij uiteen in vier groepjes, om stellingen te bediscussiëren.
Ook Gerben Boskma is er, de fractievoorzitter van het CDA in Harlingen. Samen met hem zit ik in een deelgroepje. CDA en GroenLinks zijn niet direct politieke vrienden, maar we kunnen het best met elkaar vinden en we vinden het leuk, elkaar dit keer eens in een minder formele situatie te kunnen spreken. We zijn het zelfs tamelijk eens over de stellingen, die SoZaWe ons heeft voorgelegd. De eerste stelling vraagt ons of toenemende intergemeentelijke integratie van sociaal beleid met economisch beleid wenselijk is. Bijna alle aanwezigen onderschrijven dat; Gerben laat zelfs het woord gemeentelijke herindeling vallen. Hij laat het alleen maar vallen trouwens, want iedereen “valt” vervolgens over die opmerking heen. Splendid isolation in Fryslân… Zo had hij het ook niet bedoeld. Even serieus, het gaat om meer samenwerking bij economische ontwikkeling en minder concurrentie tussen de vijf gemeenten. Denk aan industrieterreinen, glastuinbouw, scholing en opleiding.
De tweede stelling vraagt de raadsleden of zij mensen die in de bijstand terecht dreigen te komen aan het werk willen houden in het gesubsidieerde arbeidscircuit 2).
Dat kost geld, maar minder dan het financiële gat, dat ontstaat als we alleen maar dowmweg een uitkering toedienen. Ook hier is de zaal het tamelijk eens, al vinden velen, dat de subsidiebanen moeten leiden tot herintreding in de reguliere arbeidsmarkt. Tja, tuurlijk, maar die banen zijn er straks niet meer, dus die tijdelijke banen zouden wel eens jaren kunnen duren.
Zelf vind ik, als GroenLinkser, dat de overheid hier een taak heeft. Betalen voor die banen, mensen! Dan moeten we maar keuzes maken in de begroting!

Noot 1): SoZaWe betekent: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vijf gemeenten hebben hun afdelingen samengevoegd, omdat het werk en de kosten voor een kleine gemeente alleen niet meer op te brengen zijn. Deelnemers zijn naast Harlingen: Franekeradeel, Menaldumadeel, Het Bildt en Vlieland.

Noot 2) ID- en WIW- banen verdwijnen, in de plaats daarvan krijgen gemeenten een eigen budget.

Wordt vervolgd in deel 7.

 

Geldzaken, zeilen en droogvallen, VBZH – Politiek dagboek 5

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering 4

Zeilen met Staten- en gemeenteraadsleden van GroenLinks Friesland. (Foto: Inge van Hesteren)
Zeilen met Staten- en gemeenteraadsleden van GroenLinks Friesland. (Foto: Inge van Hesteren)

Lees verder Geldzaken, zeilen en droogvallen, VBZH – Politiek dagboek 5

SoZaWe en andere beslommeringen – Politiek dagboek 3

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering 2.

Woensdag 12 maart 2003

Gisteren was de dag van de Statenverkiezingen, die daarmee de hoofdmoot vormen van het nieuws van deze dag. Over het verloop en de uitslag meer op de nieuwspagina.

Vanavond was ik met Joop aanwezig op de voorlichtingsbijeenkomst van de Dienst SoZaWe, ofwel vertaald voor gewone mensen: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een eerste indruk: er moet steeds meer met steeds minder geld. Het Rijk wil 14 miljard bezuinigen, desnoods over de ruggen van de gemeenten en van de bijstandsgerechtigden. Zogenaamd krijgen de gemeenten meer beleidsruimte , maar dat moet dan wel met 30 % minder geld uitgevoerd worden. Het bestuur van de Dienst doet zijn best, maar in een neergaande conjunctuur zou dit wel eens slecht kunnen aflopen.

Donderdag 13 maart

Toevallig sprak ik de secretaris van de Vikings. Jip wil op de zwemclub. De secretaris van de Vikings zou er prijs op stellen een en ander over het nieuwe zwembad toe te mogen lichten aan de fractie op aanstaande maandag. Ik heb toegezegd, dat men welkom was. Vooral de uitvoering en de indeling van het nieuwe bad roepen bij de Vikings vragen op.

Emailnieuwsbrief geschreven voor het internetkollektief van onafhankelijke zeilschippers: www.zeilklippers.nl

Vrijdag 14 maart

Met de fiets onderweg naar het gemeentehuis, maar eerst even langs enkele Harlingers. Zij hebben n.a.v. bouwplannen van iemand die op het perceel naast hun huis wil bouwen een bezwaarprocedure aangespannen. Die bezwaren werden door de Commissie Bezwaar en Beroep niet gehonoreerd. Maar uiteindelijk heeft de Raad van State hen gelijk gegeven en de door de gemeente Harlingen afgegeven bouwvergunning vernietigd. Gek genoeg kreeg de aanvrager kort daarna alsnog een vergunning, op dezelfde voorwaarden. Hier moet ik nog eens verder induiken.

Door het lange gesprek geen tijd meer voor het gemeentehuis vandaag.

De rest van de dag besteed aan onderhoud van de klipper.

Maandag 17 maart

Fractievergadering bij mij thuis. Veel onderwerpen op de agenda van de raad, aanstaande woensdag. Miranda Nagel van zwemvereniging “De Vikings” komt uitleggen wat zij vindt van de door het college gepresenteerde plannen voor het nieuwe zwembad. Hierover later vast en zeker meer.

Dinsdag 18 maart 2003

Het was een beetje een gekkenhuis, vandaag. Intussen de hele wereld aan de telefoon gesproken en ook nog een email ontvangen van een journalist van het VNG-magazine. Zie hieronder.

Vanavond Willem de Haan aan de telefoon, die hoopt dat ik iets kan doen voor een asielzoekersgezin, dat ten dele het AZC wordt uit gezet. Ik heb een email gestuurd naar kerkelijke leiders in Harlingen. Wie weet leidt het ergens toe.

Binnenkort verschijnt een themanummer van VNG-magazine over ICT. Daarin wil men een artikel plaatsen over digitale raadsleden.

Woensdag 19 maart

De dag van de gemeenteraadsvergadering. Ter voorbereiding nog met allerlei mensen gesproken aan de telefoon, tussen de bedrijven door. Terwijl de ankerlier op het dek gelast wordt, spreek ik met mensen van de Stichting Noodopvang Asielzoekers. Ze krijgen minder geld ter beschikking dan ze gevraagd hebben.

De steunfractie heeft me opdracht gegeven een poging te doen de begrotingswijziging inzake het voorbereidingskrediet voor het zwembad van de raadsagenda af te voeren, voor nadere studie. Joop van der Heide is daar tegen. Hij is mijn fractievoorzitter, dus ik sluit me bij hem aan. Ook de motie voor korter vergaderen en opdelen van de enkele raadscommissie in twee, zoals voor de dualisering, vindt in zijn ogen geen genade. We zullen wel wat moeten uitleggen aan de steunfractie.

Donderdag 20 maart 2003

De Amerikanen vallen Irak binnen. Een zwarte dag voor de wereld. Een soeverein land binnenvallen hoort opnieuw tot de mores van de internationale politiek. De Romeinen wisten het al: als je de sterkste bent stel je ook de wetten.

Even bijkomen van die vergadering van de raad gisteravond. Ik vond het geen gemakkelijke avond. Uiteindelijk hebben we ons op diverse beleidsterreinen (aanleg zwembad, toeristenbelasting, subsidie asielzoekers) neer moeten leggen bij halfzachte compromissen of mindere resultaten, dan waarop we hadden gehoopt. Je stemt dan uiteindelijk toch maar vóór, om tenminste iets van je doel overeind te houden.

Lees hier aflevering 4.