Tagarchief: windmolens

Geen nieuwe windmolens in Harlingen

Dit artikel verscheen eerder in de Harlinger Courant van 31 oktober 2014.

Windmolenplan GS stuit op instemming én weerstand

HARLINGEN – Hoe moet het verder met het windmolenbeleid van de Provincie Fryslân? De laatste tijd liepen de emoties soms hoog op. De Regiegroep ‘Fryslân foar de Wyn’ presenteerde in opdracht van Gedeputeerde Staten een uitgebreid rapport met een voorkeursadvies. Voor de gemeente Harlingen controversiële aanvullingen kwamen van de Commissie van Advies, onder leiding van Piet Winsemius. Harlinger politici, burgers, bedrijfsleven en actievoerders maakten zich er boos over. Maar sinds deze week is alles anders.

Tekst en foto’s: © Festina Lente, Gijs en Inge van Hesteren

Den Haag droeg de provincie op om een vermogen van 530 mWh te realiseren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 29 oktober jl. haar voorstel voor de invulling van de Friese taakstelling windenergie voorgelegd aan Provinciale Staten. Volgens eigen zeggen heeft het college dit voorstel zoveel mogelijk gebaseerd op het coalitieakkoord en het advies van de regiegroep ‘Fryslân foar de Wyn’ meegenomen in de overwegingen. De provinciale coalitiefractie van de PvdA denkt daar anders over en het lijkt er sterk op dat ook de adviezen van de regiegroep grotendeels in de wind worden geslagen. In het nieuwe voorstel kiest GS voor windparken in en langs het IJsselmeer en aan de kop van de Afsluitdijk, in de nabijheid van het dorpje Zurich. Opluchting in Harlingen? De mening van diverse spelers in dit spel.

Lees verder Geen nieuwe windmolens in Harlingen

Windmolenbeleid in Harlingen – Politiek dagboek 14

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 13.

Donderdag 4 september

Eén ding staat vast: bijna alle fracties waren het erover eens, dat de “Beleidsnotitie Windturbinebeleid”, of hoe je het ook noemen wil, véél te lang op zich heeft laten wachten. Meerdere malen heeft de raad er bij het college met klem op aangedrongen, deze beleidsvisie op te stellen en aan de raad te presenteren. Pas dán kan de raad een goed afgewogen besluit nemen over de meerdere plannen, die nu ter tafel liggen.

Maar ook vandaag is deze collegevisie op windbeleid er nog steeds niet. De wethouder gaf dan ook ruiterlijk toe, dat hij “de regie een beetje kwijt” was. Dat pleit voor hem, dat moet gezegd. Maar dit gebrek aan regie, met deze grote belangen, is een slechte zaak. Welke belangen? Voor de samenleving: landschappelijk, planologisch en op het gebied van duurzaam energiebeleid; voor de initiatiefnemers: bedrijfseconomisch en op het gebied van planning in de tijd. Daarom is het o.i. terecht, dat de raadscommissie geen principeuitspraak heeft willen doen over het plan A31. Eerst wil de commissie alle gegevens, initiatieven, beleidsplannen, bestemmingsplannen op tafel, dan pas kan er een afgewogen besluit worden genomen.

Echter, een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. De PvdA-fractie schaarde zich nogal kritiekloos achter het voorstel van zijn wethouder. Iets meer dualisme had een sterkere indruk gemaakt, volgens mij. De CDA-fractie verwees mét de andere overige partijen het college terug naar de onderhandelingstafel (met initiatiefnemers, provincie en buurgemeente). Het CDA plaatste daarbij de kanttekening, dat de A31-zone de enige is, die bespreekbaar is. Een windmolenpark zoals A-Z/NUON dat voorstaan, zou toekomstige industriële ontwikkelingen ten oosten van Oostpoort II kunnen belemmeren. Een argument, waar ik begrip voor kan opbrengen.

Maar als puntje bij paaltje komt, zullen CDA en PvdA bij een stemming de doorslag geven en zullen Wim Kroon c.s. hun A31-plan kunnen uitvoeren. Op zich geen slechte zaak, want zijn plan leek van het begin af haalbaar en een goede bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Als het college zijn huiswerk beter had gedaan, hadden wij misschien direct voorgestemd! Nu hebben we een voorbehoud moeten maken…
Natuurlijk is het A-Z/NUON plan veel grootschaliger, wordt er veel meer vermogen geplaatst. Da’s mooi. Maar de inbreuk op het landschap is navenant groter. Daar zijn wij ook nog niet uit.

Zaterdag 6 september

Met Wim Kroon heb ik een lang telefoongesprek over zijn windmolenplan A31. Hij is er niet gerust op: zal een ‘grote jongen’ als het NUON samen met A-Z hem als kleine ondernemer niet overvleugelen, met alle machtsmiddelen en know-how die hen ten dienste staan?
Dat is ook voor ons natuurlijk niet zomaar te beantwoorden. Kroon vindt, dat hij vorig jaar al als eerste bij de gemeente en bij de gemeenteraad op de stoep heeft gestaan, dat hij alle kastanjes uit het vuur heeft moeten halen, tegen alle tegenwind van het college in. En nu kan A-Z/NUON er de vruchten van plukken. Is dat wel eerlijk?

Wordt vervolgd in deel 15.