Fries Subsidielandschap

Dit artikel is gepubliceerd in de Harlinger Courant van 19 juni 2015.

LEEUWARDEN – Het provinciebestuur doet erg zijn best om de economie in de Provincie Fryslân aan te jagen. Vlak voor het zomerreces nog, samen met het Healthy Ageing Network, NHL Hogeschool en Stenden University. Onder het motto ‘Het Friese subsidielandschap’ deed keynotespreker professor Paul Elhorst uit de doeken met welke middelen de overheid het bedrijfsleven probeert te stimuleren. Een honderdtal belangstellenden nam er kennis van. De dames en heren waren grotendeels afkomstig uit de diverse lagen van de overheid zelf, maar ook uit de sector zorg en welzijn en zowaar een aantal ondernemers.

“De statistiek laat zien dat Zuidoost-Friesland de enige regio in het hele Noorden is met economische groei. De rest krimpt alleen maar. Dat moet en kan anders,” zei Elhorst. “Er staat maar één weg open voor Noord-Nederland: verhoging van de arbeidsproductiviteit. Meer en betere producten en diensten, geproduceerd door minder mensen en in minder tijd. Dan kunnen de lonen omhoog en de werkloosheid omlaag. De rol van de overheid: ingrijpen als de marktwerking faalt.”

Slide Prof. Victor Newman.
Slide Prof. Victor Newman.

 Subsidie werkt lang niet altijd. Als het neerkomt op meebetalen aan dingen die je toch al van plan was heeft het geen zin. Dan zijn andere overheidsacties nuttiger, zoals investeren in verbindingen of opleidingen. “Subsidie werkt pas echt als je een idee over een kantelpunt heen helpt. Een punt waarbij een ondernemer zich afvraagt: zal ik wel of zal ik niet?”

Behalve met subsidies van Europa, Rijk, provincie of gemeente kan het MKB op allerlei andere manieren een financieel handje geholpen worden. Bijvoorbeeld met ‘revolverende fondsen’, overheidsjargon voor geld dat tijdelijk ter beschikking wordt gesteld, maar dat uiteindelijk terugbetaald moet worden. Bijvoorbeeld het DOEfonds Fryslân, dat zich richt op concurrerende vernieuwing, met onder andere achtergestelde leningen.

Vele gemeenten hadden een afvaardiging gestuurd. “We willen graag een beetje overzicht hebben van wat er speelt,” zei Wim Woudstra, bedrijvenfunctionaris van de gemeente Dongeradeel. “Wie weet kunnen we een rol spelen bij het koppelen van een ondernemer aan een financier.” En een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden was op zoek naar manieren om met of zonder subsidie het aantal bijstandsgerechtigden in haar gemeente te verlagen. De gemeente Harlingen, Terschelling of Vlieland waren niet vertegenwoordigd, voor zover HC dat heeft kunnen nagaan.

Wat opviel tijdens de dag was een ommekeer in de instelling van de subsidieverstrekkers. Een aanvraag voor subsidie en de administratieve afhandeling ervan waren voorheen een twijfelachtig genoegen. Nu zijn de overheden en fondsenbeheerders ineens meer geneigd tot een no-nonsensebenadering. Ze hebben in de gaten dat ondernemers die risico’s nemen het waard zijn dat ook de medefinanciers hun nek een beetje uitsteken. Maar goed ook, want de meeste ondernemers worden niet vrolijk van ellenlange verantwoordingen en dure accountantsrapporten.

De komende tijd staan het DOEfonds, de MIT-regeling en Interreg open voor aanvragen. Alle informatie via de loketten van de provincie Fryslân.

Tekst Gijs van Hesteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *