Dagelijks archief: 17 juni 2010

Drie O’s van het Platform Gouden Driehoek

Het platform "De Gouden Driehoek” vergaderde regelmatig over verbetering van de samenwerking tussen de drie "O"-s. Dat leek mij een heel goed idee. Zijdelings had ik er mee te maken en dus werd ik steeds nieuwsgieriger. Natuurlijk had ik mijn neus er graag dieper in gestoken, maar de deelnemers hadden hun  platform al steeds verder zien uitdijen. Het toelaten van nog meer vergadertijgers zou de effectiviteit van het overleg wel eens kunnen aantasten.  Sindsdien krijg ik de verslagen en persberichten doorgestuurd. Dat is ook aardig. Deze week ontving ik onder meer het bijgaande verhaal, dat in een notendop ontstaan en doelstellingen samenvat. Hieronder geef ik het graag weer.

"De Gouden Driehoek" is voortgekomen uit een initiatief van het bestuur van de Stichting Preventie Voortijdig Schoolverlaten. Het bestuur vond die naam te defensief en veranderde die in 2008 in “Kansrijke Jeugd in een Kansrijk NO-Friesland”. Daaruit kwam het overleg tussen de drie “O”-s voort. Na de conferentie van 27 oktober 2009 in Esonstad heet het “De Gouden Driehoek”, een platform waarin Ondernemers, Overheid en Onderwijs in de regio NO-Friesland samenwerken. Het is vooral een netwerkorganisatie.

Het platform “De Gouden Driehoek” rust op twee peilers: overtuiging en actie.  Overtuiging


Er bestaat een gezamenlijke overtuiging: de regio is de moeite waard, hier liggen mooie kansen, ook voor de jeugd. Het is de overtuiging dat we de toekomst samen moeten oppakken. De mogelijke krimp vormt geen verlammend doemscenario. Daarom wil het platform  “De Gouden Driehoek” niet alleen overtuiging delen en uitdragen, maar ook concrete acties ondernemen.

Kader is het Sociaal  Economisch Masterplan


Dat doet het platform niet in het wilde weg. Het wil zijn activiteiten afstemmen op het Noordoostfriese Sociaal Economisch Masterplan in wording. Als onderdeel van het Masterplan richt het platform zich vooral op de poot Arbeidsmarkt en Onderwijs, maar de activiteiten hebben ook raakvlakken met woonmilieu; het aanbod van goed onderwijs draagt daar immers zeker aan bij. Het versterken van duurzaam ondernemerschap en innovatief vermogen is even belangrijk.  Alles hangt met alles samen. het platform hoopt input te kunnen leveren voor het Masterplan.  

Wat gaat het platform doen?


Op de agenda staan een heleboel dingen, vooral ook op het gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Twee concrete dingen:
–        Aansluiting onderwijs en werkgelegenheid.
–        Leerlingen wijzen op de mogelijkheden in NO Friesland.

Aansluiting onderwijs en werkgelegenheid.


Uit een enquête van september 2009 onder de ondernemers in de regio bleek dat er nog heel wat te verbeteren valt op punt van aansluiting onderwijs en bedrijfsleven.

Het platform zet nu een volgende stap: het legt een database aan met belangrijke gegevens voor toekomstig beleid. "We denken te weten welk werk er is en welke vraag er zal komen, maar we weten het eigenlijk niet."
In de database wordt opgenomen welk werk er precies is, welke vraag er is of verwacht wordt en vooral ook welke opleiding op welk niveau daarvoor vereist is. Ook niet-georganiseerde ondernemers moeten te pakken te krijgen zijn.
Als het platform dat in beeld heeft, kunnen het zien hoe de vlag er werkelijk voorstaat en welke trends er verwacht worden. Daar willen overheid en onderwijsveld op inspelen. De vensters van de scholen staan open naar de samenleving. Onderwijs is geen doel op zich en is flexibeler dan menig ondernemer denkt. 

Perspectief voor hoger opgeleiden


In de eerste film van NetNix is te zien hoe leerlingen van Havo/Vwo bovenbouw aankijken tegen hun kansen en ambities.

Van de leerlingen die in beeld komen weten enkelen wat ze willen worden: sportleraar, advocaat of zo, officier bij de marine, iets in de techniek, leraar geschiedenis…
Maar: velen, de meesten,  weten nog niet wat ze willen en als ze het wel weten, weten ze niet of ze in Friesland werk kunnen en willen vinden. 
Daarom is het van groot belang hen te informeren, te stimuleren, te inspireren en te motiveren: dus ook kansen in de regio  laten zien!
Een tegenwicht voor het sombere beeld dat veel jongeren lijken te hebben van NO Friesland.
 
NetNix is verbonden aan De Gouden Driehoek. Het is een prachtig initiatief. Jongeren zelf zullen filmpjes maken over de kansen in de regio, op het terrein van ICT, toerisme, duurzame energie en techniek. Die filmpjes zijn een sterk middel om jongeren te bereiken en hun keuzegedrag te beïnvloeden.
 
Met de verschuiving van het opleidingsniveau richting Havo/Vwo die zich de afgelopen jaren voltrokken heeft, is het een grote uitdaging voor de regio om ook hoger opgeleiden perspectief te bieden op innovatieve kansen in NO Friesland.

Het platform De Gouden Driehoek wil daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Drs. Henk Stam,
voorzitter centrale directie Dockinga College te Dokkum en Ferwert,
voorzitter platform “De Gouden Driehoek” NO-Friesland