Tagarchief: onderwijs

Wereld in Beeld via NetNix

Symposium tovert glimlach op vele gezichten

Een leuke ochtend, met aansluitend een uitgebreide lunch. Ja, beter teveel dan te weinig. Directeuren, docenten, ouders, beleidsmakers, studenten, scholieren, journalisten, allemaal zaten zij eensgezind bijeen tijdens het symposium ‘Jouw Wereld in Beeld’. Hiermee sloten zij het  gelijknamige project af, waarmee zij een groot deel van hun schooljaar aan het werk waren geweest. Jonge mensen vertelden over hun eigen leefwereld, in hun eigen taal.

Verdeeld over werkgroepen presenteerden NetNixers hun themadocu's.
Verdeeld over werkgroepen presenteerden NetNixers hun themadocu’s. Foto Inge van Hesteren

Het vehikel voor dit verhaal was het multimediaplatform NetNix. Een stichting voor videoproducties voor jonge mensen, mét jonge mensen. Een belangrijk onderdeel van het project was de internationale jongerenuitwisseling tussen het Vlaamse Meetjesland en het Friese Dongeradeel. Uiteindelijk maakten de scholieren van het project een gezamenlijk Persoonlijk Werkstuk, of hoe heet dat tegenwoordig ook alweer. Tja, wij moesten vroeger voor onze aardrijkskundescriptie ijverig pennen op multobladen of met een rammelende typemachine waarvan de letterarmpjes aan elkaar bleven haken. Dat is wel even wat anders dan wat nu mogelijk bleek: een serie bijna professionele minidocumentaires, die jonge mensen van een jaar of zestien, zeventien met eigen bloed, zweet en tranen in elkaar zetten.
Lees verder Wereld in Beeld via NetNix

Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Technetovereenkomst ondertekend

Een persbericht van de Noordoost-Friese Gouden Driehoek, dat ik hier graag weergeef.

Donderdag 5 juli is tussen 22 technische bedrijven, het Dockingacollege en Mavo de Saad een Technet-overeenkomst ondertekend.

Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen.  Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.
Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen. Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.

Henk Stam van het Dockingacollege tekende namens de scholen, Bert Spijksma van ondernemersorganisatie SMI zette zijn handtekening namens alle bedrijven en Michiel Jansen tekende als manager van Techniek Talent.

Twee scholen en 22 technische bedrijven uit Dongeradeel en Dantumadiel hebben gaan daarmee een duurzame relatie aan in de Technetkring Dokkum-Damwoude e.o. De TechNet-kring heeft tot doelstelling om het technische beroepsbeeld bij 12-16 jarigen beter in beeld te brengen, waardoor zij bewuster een studiekeuze kunnen maken.

Concreet betekent deze samenwerking dat leerlingen bedrijfsbezoeken gaan afleggen, dat er gastlessen worden gegeven en dat er stages uit voortvloeien, maar het betekent vooral dat er door inhoudelijk overleg over de inhoud van het techniek onderwijs een goede aansluiting komt tussen onderwijs en praktijk. Het biedt de leerlingen tevens een goed beeld van alle mogelijkheden in de techniek, zodat ze enthousiast worden en ze een toekomstperspectief ontdekken waar ze voor willen gáán.

Ook de rol van de vervolgopleidingen (mbo’s) is bij de TechNet Kring essentieel. Door intensief samen te werken en het onderwijsaanbod én de inrichting daarvan af te stemmen op de behoeften van deze regio, realiseren we optimale kansen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan.
Lees verder Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Vlaanderen meer dan bier en frieten

Met 18 NetNix’ers naar Meetjesland

Loes van der Til, interim projectleider van Stichting NetNix, stuurde me een verslag van de reis die 18 NetNixers ondernamen naar het Vlaamse Meetjesland. In afwachting van het online komen van de nieuwe website van NetNix geef ik haar hier de ruimte.

Vrijdag 9 maart 2012

Na een lange voorbereiding was het eindelijk zover. De jongeren van Dockinga College waren er klaar voor, de begeleiders waren er klaar voor en natuurlijk wij ook. Om ca. 8.30 vertrok de hele groep met een touringcar van Dalstra Surhuisterveen richting België. In Joure werd er gewisseld van chauffeur, dit in verband met de rijtijdenwet waaraan gehouden moet worden.

Geheimzinnig Meetjesland. Foto: Dockingacollege

Rond de klok van 13.45 uur arriveerden we bij de jeugdherberg Die Loyale in Maldegem. Daar werden we opgevangen door Jill Bogaert en Katrien de Merlier, beiden verbonden aan Leader Meetjesland Leie & Schelde. Tijd om te settelen was er niet, want de afspraak met de Vlaamse scholieren van het Zuster Maricolen Virgo Sapientiae Instituut stond gepland om 14.00 uur.
Lees verder Vlaanderen meer dan bier en frieten

Innoveren met studenten

Innoveren vanuit Kabel Noord geschiedt vanuit één afdeling en die bestaat hoofdzakelijk uit mezelf. De laatste jaren heb ik geprobeerd mijn eenmansteam uit te breiden, vaak met succes. Stagiaires van lokale onderwijsinstellingen blijken welkome hulptroepen te vormen. De trainees zijn afkomstig van verschillende studierichtingen en zijn bij voorkeur geworteld in de regio. Ze zitten er niet om uren te maken, maar om in die uren iets tot stand te brengen. Ik probeer hen de ruimte te geven om hun eigen ideeën uit te werken.

In de Kenniswerkplaats Feanwâlden altijd vruchtbaar samenwerken. Met koffie. Foto Gijs van Hesteren

Multidisciplinaire studententeams

Voor de innovatieafdeling streven we naar een multidisciplinair studententeam. Tot nu toe kwamen onze trainees op één of twee na altijd van de NHL Hogeschool. Daar willen we iets aan doen. Daarom stuurde ik een verzoek aan de andere grote instelling voor hoger onderwijs in Leeuwarden: Stenden University. Ik ben benieuwd of er iemand op af komt.

Het eerste halfjaar van 2011 hadden we er drie en momenteel werken er vier studenten van de NHL bij Kabel Noord. Ze komen meestal van Communicatie, MER, Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde of van Bedrijfseconomie. Het zou mooi zijn:  een communicatiespecialist erbij, of een student Media & Entertainment. Of iemand die veel kan met Open Innovatie. Met aanvullende competenties komen we nét een stapje verder.

De opdrachten variëren: onderzoek naar deelprojecten, projectmanagement daarvan  en regelmatig voeren onze trainees opdrachten uit voor regionale partners, zoals de gemeenten. De werkplekken zijn ook wisselend. Soms intern bij Kabel Noord, maar vaak ook in detachering. Dit najaar vooral bij het Kenniscentrum Noordoost-Friesland en bij Welzijnsstichting Het Bolwerk in Dokkum.

Kenniswerkplaats

Meestal zit een trainee er voor zes maanden, maar het kan ook anders. Deze week is een team van vier studenten begonnen met een project van drie maanden. Ze werken een plan uit voor Het Nieuwe Werken in Noordoost-Friesland. Daarover schreef ik al in mijn blogbericht 2012 en verder. Dankzij bemiddeling van locatiemanager Alice Posthuma van de Kenniswerkplaats Feanwâlden kon ik ook aan hen een degelijke werkplek bieden.

Wordt vervolgd!

Apparatuur afstandsleren blijft bij PJ Kollum

Succesvol project met e-Learning

De eindevaluatie van het Project Afstandsonderwijs Kollum (PAK), uitgevoerd tussen september 2010 en april 2011, was heel positief. Het management van dit project is uitgevoerd door Marc Crolla, van Crolla Consultancy. De hiervoor benodigde tijd is gesponsord door Kabel Noord en de ingezette videoapparatuur is tijdelijk ter beschikking gesteld door NijFinster BV, een volle dochtermaatschappij van Kabel Noord.

Project PAK Teleleren PJ Montessori – !mpulse Kollum
Foto: © Kabel Noord 2010, Niels Kleefstra

Kabel Noord en NijFinster worden gedreven door een maatschappelijke missie. Daarnaast heeft de vestiging van Piter Jelles te Kollum de wens geuit om het project voort te zetten. Met de voornoemde overweging als achtergrond en om de uitgesproken intentie te vergemakkelijken heeft NijFinster besloten de uitgeleende apparatuur definitief over te dragen aan de scholengemeenschap. De videoapparatuur bestaat hoofdzakelijk uit twee sets videocodecs van het merk Tandberg, inclusief randapparatuur, zoals microfoons, afstandsbedieningen en bekabeling.
Lees verder Apparatuur afstandsleren blijft bij PJ Kollum

Betekenisvol leren met ICT

Geplukt van de website van NijFinster, het zorg-op-afstandbedrijf waar ik af en toe mijn tijd in steek:
“NijFinster verzorgde op 30 maart miniworkshopjes Skypen op de Samen Deskundigerdag op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De middag werd georganiseerd door Friese basisscholen. Dit gebeurt vanuit het Samen Deskundiger Verband Fryslân en een aantal Friese onderwijsprojecten.”

Organisatoren Sijbrand Dijkstra en Willem Wouda spreken de volle NHL-zaal toe. Foto Gijs van Hesteren

Hogere onderwijsambities

We citeren de organisatie van de dag:
“De Friese basisscholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. De volgende stap is het streven naar hoge ambities bij ouders, leerkrachten en kinderen. Om de ambities te verhogen moet het leren aansluiten bij de maatschappij. Het moet betekenisvol zijn. Kinderen moeten weten waarom ze naar school gaan en wat hun toekomstperspectief is. Lees verder Betekenisvol leren met ICT

Speciale momenten op Hogeschool

Op vrijdagochtend meld ik me in het gebouw van één van de Friese hogescholen. Voor het eerst had ik dit jaar een stagiair van Communicatie op mijn innovatieafdeling bij Kabel Noord. Vanuit de stagecontacten heeft de opleiding me uitgenodigd om als externe adviseur deel te nemen aan assessments van afstuderende studenten. In mijn onschuld heb ik weinig notie van de draagwijdte van het begrip ‘assessment’. Al snel kom ik er achter, dat het meer is dan een beetje vriendelijk meeknikken, terwijl een student voor de vorm nog eens samenvat waarmee hij of zij de afgelopen vier jaar bezig is geweest.

Heel veel hangt er af van het verloop van de eindpresentatie. De studenten worden geacht om zichzelf op een boeiende manier laten zien. Wat zijn hun sterke kanten? Hoe luidt hun belofte aan de samenleving? Een tweede onderdeel bestaat uit de bespreking van een hypothetische ‘communicatiecase’. Kunnen de studenten een gesprek leiden? Vooral, kunnen ze dat gesprek ombuigen in de door hen gewenste richting? Zien zij waar de essentie van een probleem zit? Beschikken zij over een visie op strategie? Lees verder Speciale momenten op Hogeschool

Klasseglas voor Friese gemeente

Glasvezelaansluiting basisscholen in Achtkarspelen

Het heeft wel even geduurd, maar op donderdag 24 juni zullen burgemeester Van der Zwan en de drie schoolbesturen uit Achtkarspelen het convenant ‘Klasseglas’ ondertekenen. In 2007 deed het regionale kabelbedrijf Kabel Noord de aftrap. Het noodde een groot aantal schoolbesturen om de tafel. Samen bekeken zij of het aansluiten op glasvezel behulpzaam zou kunnen zijn bij het geven van goed onderwijs.
Kabel Noord financierde vervolgens zonder voorwaarden vooraf een door adviseur Marc Crolla en schoolleiders Willem Wouda, Corrie Bouma en Hans de Haan uitgevoerd vooronderzoek. Sindsdien heeft het basisonderwijs in Achtkarspelen hard gewerkt aan de totstandkoming van dit ambitieuze projectvoorstel. Dankzij een snelle en toekomstvaste ict-infrastructuur krijgen nieuwe innovatieve toepassingen en expertiseontwikkeling in het onderwijs vanaf nu alle ruimte.

De gemeenteraad van Achtkarspelen stemde in november 2009 in met het projectvoorstel. De totale begroting van het project bedraagt meer dan drieëneenhalve ton, verdeeld over drie hoofdactiviteiten. Ten eerste: infrastructuur plus abonnement; ten tweede: een nulmeting en een projectmonitor; ten derde: projectorganisatie en expertise-ontwikkeling.

De drie schoolbesturen (dat zijn Noventa, ROOBOL en de Gereformeerde Scholengroep Primair Onderwijs) zetten donderdag hun handtekening, ondersteund door leerlingen van groep zes van drie basisscholen uit Buitenpost. Wethouder Marten van der Veen, projectleider Willem Wouda zullen in het kort een toelichting geven. 

In Noordoost-Friesland mogen we er best trots op zijn, dat dit project nu kan beginnen. Vital Rural Area, het Interregproject van de Noordoostfriese gemeenten, heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. Nieuwe kansen voor het platteland! Jammer, dat ik er niet bij kan zijn. Het Platform Draadloze Steden roept die middag. 

Meer onderwijs
www.klasseglas.nl

Drie O’s van het Platform Gouden Driehoek

Het platform "De Gouden Driehoek” vergaderde regelmatig over verbetering van de samenwerking tussen de drie "O"-s. Dat leek mij een heel goed idee. Zijdelings had ik er mee te maken en dus werd ik steeds nieuwsgieriger. Natuurlijk had ik mijn neus er graag dieper in gestoken, maar de deelnemers hadden hun  platform al steeds verder zien uitdijen. Het toelaten van nog meer vergadertijgers zou de effectiviteit van het overleg wel eens kunnen aantasten.  Sindsdien krijg ik de verslagen en persberichten doorgestuurd. Dat is ook aardig. Deze week ontving ik onder meer het bijgaande verhaal, dat in een notendop ontstaan en doelstellingen samenvat. Hieronder geef ik het graag weer.

"De Gouden Driehoek" is voortgekomen uit een initiatief van het bestuur van de Stichting Preventie Voortijdig Schoolverlaten. Het bestuur vond die naam te defensief en veranderde die in 2008 in “Kansrijke Jeugd in een Kansrijk NO-Friesland”. Daaruit kwam het overleg tussen de drie “O”-s voort. Na de conferentie van 27 oktober 2009 in Esonstad heet het “De Gouden Driehoek”, een platform waarin Ondernemers, Overheid en Onderwijs in de regio NO-Friesland samenwerken. Het is vooral een netwerkorganisatie.

Het platform “De Gouden Driehoek” rust op twee peilers: overtuiging en actie.  Overtuiging


Er bestaat een gezamenlijke overtuiging: de regio is de moeite waard, hier liggen mooie kansen, ook voor de jeugd. Het is de overtuiging dat we de toekomst samen moeten oppakken. De mogelijke krimp vormt geen verlammend doemscenario. Daarom wil het platform  “De Gouden Driehoek” niet alleen overtuiging delen en uitdragen, maar ook concrete acties ondernemen.

Kader is het Sociaal  Economisch Masterplan


Dat doet het platform niet in het wilde weg. Het wil zijn activiteiten afstemmen op het Noordoostfriese Sociaal Economisch Masterplan in wording. Als onderdeel van het Masterplan richt het platform zich vooral op de poot Arbeidsmarkt en Onderwijs, maar de activiteiten hebben ook raakvlakken met woonmilieu; het aanbod van goed onderwijs draagt daar immers zeker aan bij. Het versterken van duurzaam ondernemerschap en innovatief vermogen is even belangrijk.  Alles hangt met alles samen. het platform hoopt input te kunnen leveren voor het Masterplan.  

Wat gaat het platform doen?


Op de agenda staan een heleboel dingen, vooral ook op het gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Twee concrete dingen:
–        Aansluiting onderwijs en werkgelegenheid.
–        Leerlingen wijzen op de mogelijkheden in NO Friesland.

Aansluiting onderwijs en werkgelegenheid.


Uit een enquête van september 2009 onder de ondernemers in de regio bleek dat er nog heel wat te verbeteren valt op punt van aansluiting onderwijs en bedrijfsleven.

Het platform zet nu een volgende stap: het legt een database aan met belangrijke gegevens voor toekomstig beleid. "We denken te weten welk werk er is en welke vraag er zal komen, maar we weten het eigenlijk niet."
In de database wordt opgenomen welk werk er precies is, welke vraag er is of verwacht wordt en vooral ook welke opleiding op welk niveau daarvoor vereist is. Ook niet-georganiseerde ondernemers moeten te pakken te krijgen zijn.
Als het platform dat in beeld heeft, kunnen het zien hoe de vlag er werkelijk voorstaat en welke trends er verwacht worden. Daar willen overheid en onderwijsveld op inspelen. De vensters van de scholen staan open naar de samenleving. Onderwijs is geen doel op zich en is flexibeler dan menig ondernemer denkt. 

Perspectief voor hoger opgeleiden


In de eerste film van NetNix is te zien hoe leerlingen van Havo/Vwo bovenbouw aankijken tegen hun kansen en ambities.

Van de leerlingen die in beeld komen weten enkelen wat ze willen worden: sportleraar, advocaat of zo, officier bij de marine, iets in de techniek, leraar geschiedenis…
Maar: velen, de meesten,  weten nog niet wat ze willen en als ze het wel weten, weten ze niet of ze in Friesland werk kunnen en willen vinden. 
Daarom is het van groot belang hen te informeren, te stimuleren, te inspireren en te motiveren: dus ook kansen in de regio  laten zien!
Een tegenwicht voor het sombere beeld dat veel jongeren lijken te hebben van NO Friesland.
 
NetNix is verbonden aan De Gouden Driehoek. Het is een prachtig initiatief. Jongeren zelf zullen filmpjes maken over de kansen in de regio, op het terrein van ICT, toerisme, duurzame energie en techniek. Die filmpjes zijn een sterk middel om jongeren te bereiken en hun keuzegedrag te beïnvloeden.
 
Met de verschuiving van het opleidingsniveau richting Havo/Vwo die zich de afgelopen jaren voltrokken heeft, is het een grote uitdaging voor de regio om ook hoger opgeleiden perspectief te bieden op innovatieve kansen in NO Friesland.

Het platform De Gouden Driehoek wil daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Drs. Henk Stam,
voorzitter centrale directie Dockinga College te Dokkum en Ferwert,
voorzitter platform “De Gouden Driehoek” NO-Friesland