Tagarchief: inspraak

Bestemmingsplan Ludinga – Politiek dagboek 21

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 20.

Dinsdag 4 november

De hele ochtend bestudeerde ik de stukken voor de commissievergadering aanstaande donderdag. Een greep uit de onderwerpen.
Bestemmingsplan Ludinga: We zijn nog steeds niet overtuigd van de het nut van de brede “allee met allure”. Die kan ook wel wat minder beeldbepalend worden aangelegd, bijvoorbeeld parallel, maar meer langs de randen van het verbindingsgebied.
Ook de zuidelijke “puist”, die 150 meter voorbij de zuidgrens van de stad schiet, zou wel anders kunnen, ondanks de groenmaatregelen, die de bebouwing van deze puist moeten afscheiden van het Hegewiersterveld. Per slot van rekening komen in deze puist alleen de megavilla’s van de grootmogols van het kapitaal te staan.
De Vereniging voor Natuurmonumenten en de Provinicale Commissie beamen dat.
Tot slot hoopten we in het bestemmingsplan wat meer waarborgen voor een hoog percentage sociale woningbouw te mogen terugvinden. Maar misschien hoort dat niet in zo’n plan.

Dienst SoZaWe

Over de Dienst SoZaWe heb ik in oktober al het één en ander geschreven in deze weblog. Er is nog een aanvulling gekomen op dit agendapunt. Die wordt deze keer wél besproken. Het onderwerp over de verdeelsleutel staat pas voor december op de agenda.
Voor de Friese Havendagen 2004 staat een bedrag van 100.000 Euro op de agenda. Het is niet niks, maar als varensman spreekt het gebeuren me ergens wel aan; het kan een goede promotie van de haven betekenen. Die haven is economisch toch heel belangrijk voor de stad. Zeker in toeristisch opzicht kan dit evenement positief uitwerken. Een beetje bang voor opgeblazen gedoe van blauwe blazers met koperen knopen ben ik wel. De steunfractie is er nog niet uit; we kunnen ook wel andere leuke dingen doen voor dit geld. En wat vinden de organisatoren van bruine vlootdag en visserijdagen hier nou van? Vorige maand ontstond er wel even wat gemor aldaar.

Minder betonning op Wad

Woensdag 5 november

Eind aan betonning deel routes op Wad , staat in de krant van dinsdag.
Rijkswaterstaat wil 40 procent van de vaarwegen op de Waddenzee opheffen. Een dramatisch voornemen, zowel vanuit het perspectief van belevingstoerisme als vanuit de vaarveiligheid. Nederland en zijn infrastructuur: we zakken langzaam (snel?) af naar het niveau van een derde wereldland. Gaten in de wegen, roestende spoorlijnen, dichtgeslibde vaarwegen – alleen Schiphol mag nog geld kosten.

Recordduur vergadering raad

Vrijdag 7 november

De raadscommissievergadering duurde gisteravond tot half één. Voor Harlingen bijna een uniek record. En dan te bedenken, dat dit in vele gemeenten gebruikelijk is!
De behandeling van de programbegroting en de problematiek rond de Dienst SoZaWe kostten vrij veel tijd; het pleidooi van de burgemeester voor de subsidiëring van de havendagen stond echter nummer één in de rangorde van tijdrovende agendapunten. Hoofdoorzaak van de lengte was mijns inziens toch vooral het grote aantal agendapunten. Maar ja: wat moet gebeuren, moet gebeuren…
De rondvraag schoot er bij in, maar die mogen we schriftelijk indienen. Gaan we nog doen, daar is email voor uitgevonden.
Ludinga: In onze afwijzing van de allee met allure waren wij onderhand de enige overgebleven fractie. Dat gold ook voor onze zorg over de aantasting van het open gebied in zuidwaartse richting. Het zij zo. Zie ook o.m. weblog juni. Een aantal bewoners van Groot-Ropens had als toehoorder op de publieke tribune plaatsgenomen.

Vergaderstructuur en MFC ’t Vierkant – Politiek dagboek 19

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 18.

22 oktober 2003

Nog even terug naar de presidiumvergadering die ik vóór de herfstvakantie bijwoonde, met name over de wijze van vergaderen.
Enkele fracties deden een voorstel de vergaderstructuur te veranderen. B.v. eenmaal per maand vergaderen, met eerst een raadsgedeelte, daarna een commissiegedeelte. Dit in het kader van effectiviteit. Ook zou de raadsvergadering steeds minder discussie opleveren, in tegenstelling tot de commissie. Ik heb opgemerkt, dat het terugbrengen van het aantal commissies aan het begin van de raadsperiode me al heeft bevreemd, en dit nog verder gaande voorstel helemaal. Tot hoe laat moeten we gaan vergaderen, als we het op die manier gaan doen? Of gaan we alles afraffelen? Goos de Graaf van Harlinger Belang zei, dat de kwaliteit van het discussiëren in eigen handen van de raad ligt. Naar mijn idee zijn er genoeg trainingsmogelijkheden om dat te verbeteren, via de Vereniging Nederlandse Gemeenten of anderszins. Een meerderheid was voor voorlopige handhaving van de huidige werkwijze.

Opening ’t Vierkant

Bij de feestelijke opening van het nieuwe MFC (multifunctionele Centrum) werd de naam bekendgemaakt: “Het Vierkant”. OK, het is een naam.
Het is ontegenzeggelijk een mooi gebouw. De kersverse gebruikers hielden enthousiaste toespraken – gelukkig niet teveel – maar mopperden de tussen de bedrijven door wel behoorlijk. Te weinig ruimte, geen kantine, geen kapstok, te warm, geen brievenbus, geen invloed op het beheer. Alle begin is moeilijk en hopelijk valt een en ander op te lossen. Veel meer had het ook niet moeten kosten, tenslotte.

Na die feestelijke openingstoespraken begaf elkeen zich in de bekende wandelgangen. Daar hoor je nog wel eens wat.
Zo gaan er naar aanleiding van de oplevering van dit gebouw stemmen op vanuit de ambtelijke organisatie dat voor eenzelfde bedrag ook wel een nieuw gemeentehuis zou kunnen worden gebouwd. Dat zou de efficiëntie aanmerkelijk kunnen verhogen. Daar is ook de burgerij bij gebaat. Ik weet, dat de CDA-fractie van tijd tot tijd dit onderwerp aansnijdt, wie weet gevoed door dezelfde bronnen. Het lijkt mij op het moment echter niet zo verstandig, om zoveel geld uit te trekken. We hebben ook nog het zwembad… Misschien in een volgende raadsperiode?

Steunfractie wil iets anders

Donderdag  23 oktober

Ik ontmoette enig onbegrip aangaande het stemgedrag van onze fractie inzake de kredieten voor de nog te bouwen sloepenloodsen. Nou was ik even op vakantie en heb dus de interne discussie niet meegemaakt. Zelf stond ik er niet negatief tegenover en naar ik dacht Joop ook niet.
In de steunfractie is hier echter inmiddels uitgebreid over gesproken. Daar kwam uit, dat men bezorgd was over de precedentwerking van deze ad-hoc toewijzing van relatief grote geldsommen aan sportverenigingen, hoe sympathiek ook. Daarom heeft men Joop geadviseerd in de raad vooralsnog tegen te stemmen.
Mij persoonlijk spijt dat wel een beetje; als zeeman heb ik een goed gevoel over het sloepengebeuren in onze stad. Maar ik ben niet in mijn eentje GroenLinks: we hebben een democratische partijstructuur en de leden van de raadsfractie proberen de mening van de steunfractie in principe loyaal tot uiting te brengen in de raadsvergaderingen.
Zie het officiële GL-standpunt in onze nieuwsrubriek.

Alsof het gisteren nog niet genoeg was, verzamelden de raadsleden zich ’s avonds in de raadszaal voor het jaarlijkse overleg met de politie. Mevrouw Thea van den Bosch, teamchef alhier, gaf een geïnspireerde toelichting.
Enkele trefwoorden: “stadswachten zijn geen politie”, “de politie is op sterkte”, “probleem en prioriteit nummer één is in Harlingen het gebruik en de handel in harddrugs”, “er is goed overleg tussen politie, andere handhavers en gemeente”, “de burgemeester heeft het gevoel dat zijn invloed op het beleid rond de politie-inzet nul is”.

Mein Kampf

Maandag 27 oktober

In de Volkskrant en overige media (bvoorbeeld in de talkshow Barend en van Dorp) is een discussie ontstaan over het schotschrift van Adolf Hitler: ‘Mein Kampf’. Het boek is in principe niet verkrijgbaar vanwege de racistische en fascistische inhoud. Net goed, de nazi’s waren degenen die de boekverbrandingen in de twintigste eeuw opnieuw hebben geïntroduceerd.
Toch kan het van belang zijn kennis ervan te nemen: juist dit boek was leidraad en handboek tijdens de donkerste periode van de vorige eeuw. Wat heeft deze man en zijn volgelingen bezield? Wat kunnen we er van leren?
Via het internet blijkt het vrij gemakkelijk om het boek in het Engels of Duits digitaal op te halen. Dan kan je rechtstreeks kennis nemen van de soms heel gewoon leesbare, maar daardoor des te schokkender inhoud. Tijdens het zoeken stuit je op overigens verscheidene minder prettige websites van neofascisten en rechts-nationalisten. Dat bestaat allemaal nog steeds! Zorgelijk, in deze tijd waarin Nieuw-Rechts opnieuw salonfähig aan het worden is.

Leees verder in Politiek dagboek 20.

 

Stroperig vergaderen en inspraak – Politiek dagboek 18

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 17.

Donderdag 2 oktober

In de commissievergadering is weer langdurig en langdradig ingegaan op allerlei details, die volgens mij niet echt ter zake doen. Je zou het toch moeten hebben over besturen op hoofdlijnen?

De Evangelische Gemeente heeft een grief over haar huisvesting en maakt gebruik van het inspreekrecht. De commissie neemt de inspraak ter kennis en gaat niet nader in op het probleem. Ons is ook niet duidelijk wat er nu precies speelt en we hebben ons voorgenomen hierover contact op te nemen met de Gemeente.

Het plan van de vereniging van sloepenroeiers kost geld. Ze willen een stuk grond en een paar loodsen voor de stalling van hun wedstrijdsloepen. In eerste termijn zijn bijna alle fracties aarzelend over het ter beschikking stellen van een krediet van meer dan twee ton Euro. Wethouder Piet Waaijer steekt een geïnspireerd verhaal af, waarna in 2e termijn de opinie ietwat bijgesteld is. Ook die van ons: we zijn geneigd er positief over te gaan denken. Tenslotte is het roeien de Harlinger volkssport nummer twee, na het voetballen.

Woensdag 8 oktober

Gisteravond een lange vergadering van het VBZH-bestuur (Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen). Daar zit ik in, om bij het overleg over een aantal Waddenzaken in het Toeristisch Overleg Waddenzee (T.O.W.) een zeker mandaat te kunnen hebben, in dit geval van zeventig beroepsmatige Wadzeilers: de bruine vloot van Harlingen.
Het ging dinsdagavond over de toeristenbelasting natuurlijk – en hoe verder. Voorts over de Vlootdag 2004, de bestuurssamenstelling, het draagvlak in de vereniging (waar hoor je niet dat het moeilijk is om betrokken mensen in besturen te krijgen?).

Medezeggenschap voor burgers

Vanavond een bijeenkomst van het Raadspresidium. De fractievoorzitters of hun vervangers (ik bijvoorbeeld) bespreken de voortgang van een en ander met college en ambtelijke top. Ik ben benieuwd.

Enkele korte indrukken:
Niet alles wat er besproken wordt blijkt voor publicatie vatbaar, moet zelfs ik toegeven.
Ik heb mijn best moeten doen om de inspreekrechten van burgers in de raadscommissie te verdedigen op het huidige peil. Toegegeven, soms is de inspraak niet erg relevant of zelfs helemaal niet. Maar het is wel een recht en een mogelijkheid voor de burger om naar de politiek toe te komen. En wie zijn wij om te bepalen wat goede of slechte inspraak is? Ook de inbreng van raadsleden is lang niet altijd een toonbeeld van correctheid of relevantie.

Sommigen vonden, dat de inspraak van burgers aan banden gelegd zou moeten worden. Er zou te ongericht ingesproken worden. Zo werd het geval aangehaald van de radeloze moeder en van de insprekers van de Evangelische Gemeente. Beide zaken stonden niet op de officiële agenda. De raad kan dan ook niet officieel reageren (?). Moet er niet een filter zijn?

Ik ben hier tegenin gegaan. Met het op voorhand enigszins filteren van de onderwerpen van insprekers kon ik wel instemmen – ten behoeve van de insprekers zelf. Maar een veto op inspraak vanuit de raadscommissie zou me veel te ver gaan. Dit soort inspraak is voor de burgers een van de weinige momenten, waarop zij het idee hebben dat hun mening er toe doet. Al kan de raad er soms juridisch of procedureel niets mee, toch moet de raad hier m.i. zijn oor aan lenen. In een volgende raadsvergadering zou aan zo’n onderwerp dan wél aandacht kunnen worden besteed. Daargelaten dan nog, dat GL vindt, dat het inspraakrecht juist uitgebreid zou moeten worden. B.v. een initiatiefrecht voor burgers: agendapunten inbrengen in de raadsvergadering. Gelukkig vond ik voldoende steun bij andere fracties om voorlopig een wijziging ten nadele van inspraak door burgers tegen te gaan. Maar we moeten zeer waakzaam blijven, want het onderwerp is op de agenda blijven staan.

Wordt vervolgd in aflevering 19.